Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

บริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติจะช่วยได้อย่างไร

Konfliktrådet logo

คุณต้องการถามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับความรุนแรงหรือการทําร้ายร่างกายคุณ โดยถามในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การดูแลหรือไม่ หรือคุณต้องการบอกบุคคลนั้นว่าการกระทําของพวกเขาทําอะไรกับคุณ บางทีคุณอาจต้องการความเห็นร่วมกันกับบุคคลนั้นว่าคุณสองคนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในอนาคต บริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติ (Konfliktrådet) สามารถอํานวยความสะดวกในการเจราจาประเภทนี้

สําหรับเหยื่อบางคนส่วนหนึ่งของการรับมือกับความรุนแรงหรือการละเมิดที่พวกเขาได้รับอาจเป็นการได้พบกับผู้กระทําผิดอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย บริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้โดยการติดต่อผู้กระทําผิดและโทรเตรียมความพร้อมและกํากับดูแลการพบกันอย่างเป็นทางการและเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย

ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยดังกล่าวเป็นทางเลือกหรือส่วนเพิ่มเติมจากการดําเนินคดีทางอาญา จุดมุ่งหมายของการพบกันโดยมีการกํากับดูแลโดยบริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติคือ:

  • ให้การสนับสนุนที่ดีขึ้นแก่ผู้ถูกกระทําผิด
  • แก้ไขความรู้สึกไม่ไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่เสียหายผ่านการเจรจาระหว่างผู้ถูกกระทําและผู้กระทําผิด
  • ป้องกันการเกิดซ้ำของความรุนแรงหรือการละเมิด

เหยื่อบางคนจําเป็นต้องบอกผู้กระทําผิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลอย่างไรกับพวกเขา หรือถามคําถามที่ผู้กระทําผิดเท่านั้นที่สามารถตอบได้ หากความรุนแรงหรือการละเมิดถูกกระทําโดยผู้ที่รู้จักกับเหยื่อและบุคคลทั้งสองอาจต้องพบกันหรือต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งในอนาคต การพบกันแบบตัวต่อตัวอาจสร้างความมั่นใจและอาจทำให้ได้ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิสัมพันธ์

จุดมุ่งหมายไม่ใช้เพื่อให้คุณเห็นด้วย แต่เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้พูดและรับฟังซึ่งกันและกัน และอาจอธิบายวิธีการจัดการกับการปฏิสัมพันธ์กันในอนาคต สําหรับเหยื่อ การพบกันนี้อาจให้ความมั่นใจเกี่ยวกับการเผชิญหน้าในอนาคต และสําหรับผู้กระทําผิดอาจเป็นโอกาสในแก้ไขความเข้าใจผิด ขจัดข้อสงสัยและยอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ เป็นต้น สามารถจัดให้มีการพบกันของทั้งสองฝ่ายพร้อมผู้ไกล่เกลี่ยในสภาพแวดล้อมที่เป็นทางการนี้ได้หลายครั้งหากต้องการ

“สําหรับเหยื่อบางคนส่วนหนึ่งของการรับมือกับความรุนแรงหรือการละเมิดที่พวกเขาได้รับอาจเป็นการได้พบกับผู้กระทําผิดอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย”

หลายคดีอาจมีการส่งต่อมายังบริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติโดยตํารวจ แต่คุณยังสามารถติดต่อบริการไกล่เกลี่ยที่ใกล้ที่สุดของคุณเป็นการส่วนตัวได้ หากมีการกําหนดคําสั่งห้ามในคดีดังกล่าว ข้อตกลงที่ไกล่เกลี่ยโดยบริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติจะต้องปฏิบัติตามข้อจํากัดของคําสั่งห้าม

บริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติทำงานอย่างไร

การไกล่เกลี่ยโดยบริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติเป็นไปโดยความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าทั้งสองฝ่ายต้องยินยอมที่จะมาพบกัน เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยจะติดต่อผู้เสียหายก่อนทางโทรศัพท์จากนั้นจึงติดต่อผู้กระทําผิดและนัดการประชุมล่วงหน้า จากนั้นจึงประชุมไกล่เกลี่ย โดยจะมีผู้ไกล่เกลี่ยสองคน – โดยทั่วไปจะเป็นตัวแทนของทั้งสองเพศ ชายและหญิง ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องทําหน้าที่อย่างเป็นกลางและปฏิบัติต่อทั้งสองฝ่ายด้วยความเคารพ การทําหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่ได้หมายถึงการทำให้ความรุนแรง การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่กลายเป็นเรื่องเล็กน้อย หากคดีถูกนําไปยังบริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติ จะมีการตั้งสมมติฐานว่าผู้กระทําผิดยอมรับผิดต่อการกระทําของพวกเขาต่อผู้ถูกกระทำ

จะมีการนัดหมายมาพบกันล่วงหน้าสําหรับผู้เสียหายและจัดขึ้นแยกต่างหากกับแต่ละฝ่าย เพื่อรับประกันว่าสามารถคาดการณ์ผลการประชุมไกล่เกลี่ยได้ (อีกฝ่ายไม่ได้รับแจ้งเมื่อการประชุม) การนัดพบล่วงหน้ายังทำให้รับทราบถึงความจําเป็นของเหยื่อซึ่งจะจัดการโดยผู้ช่วยเหลือที่เชื่อถือได้ (ทั้งผู้ช่วยส่วนตัวหรือเจ้าหน้าที่มืออาชีพ) และหากเหยื่อเป็นผู้เยาว์ก็เพื่อเป็นการรับประกันว่าพวกเขาจะได้พูดในสิ่งที่ตั้งใจ หัวข้อสําหรับการนัดพบล่วงหน้า:

  • คุณมีข้อกังวล/ความคาดหวัง/ความต้องการอะไรบ้างเกี่ยวกับการนัดพบ
  • คุณคิดว่าคนอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการนัดพบเพื่อไกล่เกลี่ย ประเภทคำถามที่อาจถูกถามและปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องพูดถึงก่อนการนัดพบ

ก่อน ระหว่างและหลังการนัดพบเพื่อไกล่เกลี่ย ทั้งสองฝ่ายจะไม่อยู่คนเดียวในห้องรอหรือห้องนัดพบ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องอยู่ด้วยเสมอ และจะต้องรับประกันว่าทั้งสองฝ่ายออกจากการประชุมในเวลาที่ต่างกัน

อาสาสมัครที่ทํางานให้กับบริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติมีหน้าที่ในการรักษาความลับและพวกเขาพูดเป็นภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษและสามารถจัดเตรียมล่ามให้ได้ ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษจากบริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติ ผู้ไกล่เกลี่ยเป็นตําแหน่งที่ได้รับค่าจ้างด้วยความไว้วางใจ แม้ความสามารถส่วนบุคคลจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการไกล่เกลี่ย แต่ไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัติอย่างเป็นทางการสําหรับการให้บริการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปและไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรมมาก่อน

บริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติเป็นบริการที่ออกค่าใช้จ่ายให้โดยรัฐบาล และให้บริการทั่วประเทศในประเทศนอร์เวย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ค้นหาบริการไกล่เกลี่ยที่ใกล้ที่สุดจากคู่มือออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงได้ที่ www.dinutvei.no(เลือก “konfliktråd” (บริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติ) ภายใต้ “ประเภท tilbud” (ประเภททรัพยากร)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการไกล่เกลี่ยแห่งชาติมีอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยเฉพาะ