Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Mer om kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er inngrep som gjøres på kvinners kjønnsorgan av kulturelle, ikke-medisinske årsaker.

Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse. Eksempler på det siste kan være gjensying eller skade som følge av stikking, kutting, skraping, eller innføring av substanser som urter i skjeden.

Det er stor variasjon i måten inngrepene utføres på, og variasjoner i inngrepenes omfang og utførelse, alder på jenta/kvinnen, helingsprosess og anatomiske variasjoner, gjør at en del typer er vanskelige å identifisere. Forskning viser også at mange kvinner selv ikke er klar over omfanget av inngrepet og det er ofte store sprik mellom hva kvinner sier har blitt gjort og hva som oppdages ved kliniske undersøkelser.

Selv om det er forbudt å omskjære, er det ikke forbudt å være omskåret.

Alle typer kjønnslemlestelse er forbundet med akutt risiko og langvarige senskader, kroniske plager eller andre komplikasjoner. Hvor omfattende disse er, vil variere. Inngrepets omfang, omskjærerens ferdigheter, bruk av smertelindring, og de hygieniske forholdene under og etter inngrepet vil ha betydning for skadeomfanget. I tillegg vil komplikasjonene påvirkes av hvilke metoder som brukes for å stoppe blødninger og forebygge infeksjoner, og hvordan helingsprosessen forløper. De langsiktige komplikasjonene har sammenheng med omfanget av akutte komplikasjoner. Enkelte komplikasjoner er primært knyttet til det mest omfattende inngrepet, infibulasjon (type III).

De som har plager forårsaket av kjønnslemlestelse, bør få hjelp så tidlig som mulig. Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner.

     > Her kan de som er kjønnslemlestet få hjelp

På verdensbasis er 125 millioner jenter og kvinner kjønnslemlestet. KLL er mest utbredt i et belte tvers over Afrika rundt Sahara. I noen land blir svært mange jenter utsatt for KLL. Dette gjelder blant annet Burkina-Faso, Djibouti, Egypt, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Mali, Sierra Leone, Somalia og nord-Sudan, der utbredelsen er mellom 70 og 98%. 

     > Les om de ulike typene for kjønnslemlestelse

Det er usikkert hvor mange kvinner som er utsatt for kjønnslemlestelse i Norge. Kjønnslemlestelse (KLL) er en rotfestet kulturell tradisjon hos de fleste folkegrupper som praktiserer den. Når enkelte viderefører praksisen i eksil, har det flere forklaringer. Undersøkelser tillater oss ikke å si noe sikkert om hvor ofte jenter blir utsatt for KLL etter at de har flyttet til eller blitt født i Norge. Argumentene for kjønnslemlestelse kan forsterkes i eksil. I en svensk studie av somaliere i eksil, uttrykte mange frykt for at døtre skal påvirkes av liberal seksualmoral.

I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt. Det er like ulovlig å fjerne litt som å fjerne mye. Det er ingen grunn til å forandre på kjønnsorganene til friske jenter. Selv om det er forbudt å omskjære, er det ikke forbudt å være omskåret.

Mer om kjønnslemlestelse https://dinutvei.no/om-vold/347-mer-om-kjonnslemlestelse

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det