Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Viktige endringer i straff for vold og voldtekt fra 2015

Illustrasjon, norges lover, straff for vold og voldtekt

Ny straffelov gir strengere strafferammer for vold i nære relasjoner og et sterkere vern mot overgrep mot barn.

Den nye straffeloven ble egentlig vedtatt i 2005. Politiet har måttet oppdatere datasystemene sine, noe som gjorde at den nye straffeloven først ble en del av norsk lov 1. oktober 2015. Totalt er det mellom 300 og 400 lovparagrafer som er endret.

Strengere straffer for vold, voldtekt og omsorgsunndragelse av mindreårige

Tidligere kunne du få maksimalt seks års fengsel for vold i familien eller i nære relasjoner. Nå blir straffen strengere. Såkalt grov mishandling i nære relasjoner kan straffes med fengsel i inntil 15 år.

Strafferammen for voldtekt av barn under 14 år heves også kraftig. Det skjer fordi det som tidligere het seksuell handling nå skal straffes som om det var gjennomført et samleie.

For enkelte tilfeller av grov omsorgsunndragelse av mindreårige, det vil si barn fra tre til seks år, kan straffen nå dobles. Tidligere var strafferammen etter paragraf 216 tre år, mens den nye paragrafen 261 opererer med inntil seks år.

Det blir også økt strafferamme for kjønnslemlestelse fra fire til seks år.

Også for grov vold blir det en innskjerping. Etter den gamle paragraf 229 kunne legemsbeskadigelse som fører til sykdom eller arbeidsudyktighet ut over to uker straffes med inntil seks års fengsel, mens den nye straffelovens § 274 om kroppsskade, har en strafferamme på 10 år.

Straffeloven 2005 – strl. 2005

Den nye loven vil også innebære:

  • Et klarere og mer forståelig språk og begrepsbruk.
  • En klar oppdeling av straffebudene med hensyn til overtredelsens grovhet.
  • Straffutmålingsmomenter lovfestes, noe som kan bidra til økt forutberegnelighet og mer konsistent straffeutmålingspraksis.
  • Klarere regler om forsett og uaktsomhet.
  • Klarere og færre strafferammer.
  • Skyldkravet lett uaktsomhet (culpa levissima) (vedkommende kunne ha innsett følgen) i straffeloven 1902 erstattes i straffeloven 2005 med krav om vanlig uaktsomhet (vedkommende burde ha innsett følgen).
  • Opphevelse av straffeloven 1902 og åtte andre lover.
  • Endringer i 259 andre lover, herunder straffeprosessloven.