Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ MiRA คืออะไร

คุณเป็นผู้หญิงที่มีประวัติการถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายร่างกายในขณะเยาว์วัยหรือไม่ คุณสามารถติดต่อศูนย์ MiRA ซึ่งทำงานเพื่อสิทธิสตรีจากชนกลุ่มน้อยและต่อต้านการทำร้ายร่างกาย

ศูนย์ MiRA ทำงานเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของสตรีจากชนกลุ่มน้อยในประเทศนอร์เวย์

ศูนย์ดำเนินการทุกรูปแบบเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงผ่านทางต่อไปนี้:

  • ความช่วยเหลือและคำปรึกษาในภาวะวิกฤต
  • การให้คำปรึกษาจากทนายความโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • การให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • การจัดกลุ่่มสนทนาในตอนเย็น
  • หลักสูตร

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ MiRA เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ ผู้ใช้บริการของศูนย์คนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณกับผู้อื่น ศูนย์ MiRA มีล่ามให้ และก็มีเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในหลายภาษา

ไม่จำเป็นต้องมีการส่งตัคุณ และคุณสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล หรือคุณสามารถเข้ามาที่ศูนย์ ศูนย์ MiRA มีเจ้าหน้าที่ประจำและอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์และนักสังคมศาสตร์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน เพศ ฯลฯ

บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์ MiRA สำหรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นสตรีเป็นองค์กรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ใช่ภาครัฐ และไม่ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มศาสนาใดๆ ศูนย์ MiRA ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น นอกจากนี้ศูนย์ยังดำเนินโครงการจำนวนมากซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคหลายแห่ง

ศูนย์ MiRA ตั้งอยู่ที่ Storgata 53 A, Oslo


โทรศัพท์: +47 22 11 69 20

เว็บไซต์ของศูนย์ MiRA

อีเมล: post@mirasenteret.no หรือ krisehjelp@mirasenteret.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.