Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ทางเลือกอื่นสําหรับความรุนแรง (Alternative to Violence – ATV) สามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้างหากคุณตกเป็นเหยื่อความรุนแรงหรือโดนทําร้ายร่างกาย

ATVs kontorer har tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i nære relasjoner

คุณกำลังอยู่ภายใต้การใช้ความรุนแรงจากพาร์ตเนอร์ หรือเคยประสบเหตุเช่นนี้ในอดีตมาก่อนหรือไม่

เกี่ยวกับบริการ

บริการของ ATV มีวัตถุประสงค์หลักสําหรับผู้ที่กระทำผิดด้านความรุนแรงและการทารุณกรรม สำนักงาน ATV บางแห่งยังให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงและเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง บริการต่าง ๆ จะรวมถึงการสนทนาส่วนบุคคลและการบําบัดแบบกลุ่ม สำนักงานส่วนใหญ่ต้องมีการชำระเงินค่าบริการ ขณะที่บางสำนักงานจะไม่คิดค่าบริการ

ATV เป็นมูลนิธิที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น รวมถึงได้รับเงินกองทุนการกุศลและแหล่งเงินทุนอื่น ๆ

จะติดต่อได้อย่างไร

หากคุณต้องการรับการบำบัด คุณสามารถขอให้แพทย์ของคุณ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ให้ส่งตัวคุณ หรือคุณสามารถติดต่อ ATV ได้ด้วยตนเอง หาก ATV ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่คุณต้องการได้ คุณอาจได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป

ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับการติดต่อ ATV:

 

คุณคุยกับใครได้บ้าง

นักบำบัดส่วนใหญ่ที่ ATV เป็นนักจิตวิทยา พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับและป้องกันไม่ให้แบ่งปันข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายโดยรอช้าไม่ได้ อาจมีล่ามให้บริการในกรณีที่จำเป็น

รายชื่อบริการ ATV ในนอร์เวย์

รายละเอียดการติดต่อ

เว็บไซต์ของ ATV: http://atv-stiftelsen.no/

อีเมล: post@atv-stiftelsen.no