Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Maxay Badelka Rabshada (ATV) kugu caawin kartaa haddii lagula dhaqmay rabshad ama weerar?

ATVs kontorer har tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i nære relasjoner

Miyaa lagula dhaqmay rabshada lamaanahaaga, ama aad ku jirtay waqtiga la soo dhaafay?

Ku saabsan adeega

Adeega ATV waxaa ugu horeyntii loogu tallogalay kuwa geysta rabshada iyo xadgudubka. Qaar ka mid ah xafiisyada ATV ayaa sidoo kale bixiya adeegyada ee rabshadaha iyo carruurta ku nool rabshada ee qoyska. Adeegyada waxaa ka mid ah wada sheekeysiyada shaqsiga iyo daaweynta kooxda. Xafiisyada badankood waxay u baahanyihiin lacag bixin adeega, laakin qaarkood waa bilaash.

ATV waa aasaaska, oo laga helayo maalgelin dowlada dhexe iyo deegaanka, sidoo kale sida deeqaha iyo illaha kale.

Sida la isula xiriiro?

Haddii aad jeclaan laheyd inaad heshid daaweyn, waad weydiin kartaa GP-gaaga ama xirfadlayaasha kale ee kusoo gudbinayo, ama waxaad la xiriiri kartaa ATV naftaada. Haddii ATV aysan u suurtogaleynin inay ku siiyaan caawinta aad u baahantahay, waxaa laguu gudbin karaa hay’ad kale.

Daawo filimkaan ee ku saabsan la xiriirida ATV :

 

Yaad la hadli kartaa?

Daaweeyayaasha badankood ee ATV waa cilmi nafsiilayaasha. Shaqaalaha waxaa saaran waajibaadka qarsoodiga oo sidaas darteed waa laga illaaliyay la wadaagista warbixin walba ee adiga kugu saabsan dadka kale iyadoon jirin ogolaanshahaaga hore, illaamaa ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelay ah. Turjubaan ayaa la bixin karaa markii aan laga maarmin.

Liiska adeegyada ATV ee Norway

Sharaxaadaha xiriirka

Websaydka ATV: atv.stiftelsen.no

I-meelka: post@atv-stiftelsen.no