Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายคืออะไร

คุณเคยถูกใช้ความรุนแรงจากคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดคุณ หรือคุณเป็นเหยื่อของการข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศอีกรูปแบบหนึ่งหรือไม่ ศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และให้คำปรึกษา ไม่จำเป็นต้องมีการส่งตัวและบริการนี้ไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณจะได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าคุณปรารถนาที่จะแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ ศูนย์เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการนี้รวมถึง:

  • การให้คำปรึกษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
  • การตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหา รักษา และป้องกันการบาดเจ็บและการติดเชื้อ
  • การทดสอบการตั้งครรภ์
  • การตรวจค้นทางนิติเวชเพื่อเก็บหลักฐาน
  • ช่วยเหลือในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • ช่วยเหลือในการติดต่อกับทนายความ (ไม่มีค่าบริการ) ไม่ว่าจะมีรายงานหรือไม่
  • ข้อมูลเกี่ยวกับบริการติดตามผล ที่พักพิงในภาวะวิกฤติ และสถานที่อื่นๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ

 

 

คุณตัดสินใจว่าจะใช้ประโยชน์จากบริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของเราหรือไม่ และอาจมีใครบางคนเข้าร่วมตามที่คุณต้องการ คุณจะได้รับความช่วยเหลือแม้ว่าการทำร้ายร่างกายจะผ่านมานานแล้วก็ตาม

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ ศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายมีล่ามให้หากจำเป็น

ศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายเชื่อมโยงกับคลินิกฉุกเฉินหรือโรงพยาบาล และเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุข

ศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายคืออะไร – การล่วงละเมิดทางเพศ

รายชื่อศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายในนอร์เวย์

คลินิกฉุกเฉิน

หากคุณเดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายลำบาก (เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงหรืออยู่ห่างไกล เป็นต้น) คุณสามารถติดต่อคลินิกฉุกเฉิน คลินิกฉุกเฉินจะช่วยคุณ นอกจากนี้ คลินิกฉุกเฉินบางแห่งยังดำเนินการตรวจค้นทางนิติเวชเพื่อเก็บหลักฐาน โทรหมายเลข 116 117 เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด

หนังสือพิมพ์ Aftenposten ได้จัดทำ วิดีโอแสดงศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายใน Oslo ซึ่งแสดงการที่เหยื่อถูกทำร้ายร่างกายและบริการที่จะได้รับ


รายการศูนย์ช่วยเหลือกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายในภูมิภาค

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.