Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay xarunta weerarka?

inngang overgrepsmottak

Miyaad aheyd dhibanaha kufsiga ama weerarka kale ee galmada? Waxaad ka heli kartaa qofaad la hadashid oo aad ka heshid caawinta caafimaadka ee xarunta weerarka. Uma baahnid gudbinta ka imaaneyso dhaqtarka ama qof kale oo waxaad heleysaa caawin iyadoon laga eegin haddii aad rabtid ama aadan rabin inaad u soo sheegtid weerarka booliska. Adeegyada waa bilaash iyo xarumaha waxay furanyihiin 24 saacadood maalinkii.

Dhammaan caawinta laga heli karo xarunta weerarka ayaa gabi ahaanba ah iqtiyaar oo adaa dooranayo qeybaha adeegyada aad isticmaaleysid. Waad heli kartaa caawin xittaa haddii weerarka uu dhaco waqti hore oo xor ayaad u tahay inaad la imaatid qof markii aad ka qeybgaleysid xarunta weerarka.

Xarumaha weerarka waxay bixiyaan

  • la talinta hareeraha badqabka ah
  • baaritaanka caafimaadka si markaas loo ogaado, loo daaweeyo oo looga hortago dhaawacyada iyo caabuqa
  • baaritaanka uurka
  • baaritaanka jireed ee dambiga si loo sugo cadeyn
  • caawinta la xiriirida booliska
  • Waad heli kartaa caawin xittaa haddii uu weerarka dhaco waqti hore.
  • caawinta lala xiriirayo qareen (bilaash ah) iyadoon laga eegin haddii weerarka loo soo sheegay booliska
  • warbixinta ku saabsan adeegyada dabagalka, hoyga masiibada iyo meelaha kale ee caawin laga helo

Halkaan waa filim ku saabsan ka qeybgalka xarunta weerarka:

 

Yaad kula kulmeysaa xarunta weerarka?

Shaqaalaha ka shaqeynayo xarumaha weerarka waxaa ku jiro dhaqaatiirta, kaalisooyinka iyo shaqaalaha kale ee bulshada. Shaqaalaha waxay leeyihiin waajibaadka qarsoodiga, taasoo la micna ah inay u siidaayaan kaliya warbixintaada shaqsiga dhinacyo sadexaad markii aad ogolaatid, ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelay.

Xarumaha weerarika waxay bixin karaan turjubaan markii aan laga maarmin.

Halkee ayaad ka raadin kartaa xarumaha weerarka?

Xarumaha weerarka waxay la xiriiraan waaxyada shilka iyo xaalada degdega ah ama isbitaalada oo waxay ka qeyb yihiin adeega caafimaadka dadweynaha. Dhaqtarkaaga guud, martiga caafimaadka ama dadka kale ayaa kaa caawin karo inaad xiriir sameysid.

Halkaan waxaad ka heli kartaa dulmarka xarumaha weerarka ee laga heli karo Norway (dooro ‘overgrepsmottak’ ee hoosta hordhaca ‘Type tilbud’)
Warqad wadato warbixinta ku saabsan xarumaha weerarka

Waaxda shilka iyp xaalada degdega

Haddii ay kugu adagtahay inaad tagtid xarunta weerarka ee kuu dhow (tusaale sababtoo ah xaaladaha cimilada xun ama masaafooyinka dheer), waxaad la xiriir kartaa waaxda shilka iyo xaalada degdega ah. Waaxda shilka iyo xaalada degdega ah ayaa ku caawinayo. Waaxyada qaar ee shilka iyo xaalada degdega ah ayaa sidoo kale sameyn karo baaritaanada jireed ee dambiga si markaas loo sugo cadeyn. Soo wac 116 117 wixii warbixin ee ku saabsan waaxdaada shilka iyo xaalada degdega ah ee kuu dhow.

Fiiri dulmarka goboleedka ee xarumaha weerarka

Maqaalkaan waxaa qoray guddiga tafaftirka ee dinutvei.no oo kaashanayo Agaasinka Caafimaadka Norway.