Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Inhabil statsadvokat?

Alder: 36
Kjønn: mann

Spørsmål

Om en påtalejurist fører flere saker mot meg, blir skjelt ut i retten for sin umenneskelighet ovenfor meg. Senere blir han statsadvokat og overtar saken min fra en annen oppnevnt statsadvokat og henlegger.

Ovenfor sivilombudsmannen forklarer han at dette gjaldt en liten uoverensstemmelse mellom han og dommer. Er ikke denne statsadvokaten inhabil?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Avgjørelser domstolene treffer har ofte stor betydning for de involverte og de bør derfor være mest mulig rettferdig. Dommere skal og bør opptre nøytralt, uavhengig av saken og partene.I lovdata står: At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken.

Dersom en part mener at en eller flere av dommerne i en sak er inhabile, kan de kreve at vedkommende dommer skal utelukkes ved å reise inhabilitetsinnsigelse. Sentrale bestemmelser om, også hvem som avgjør spørsmål om habilitet og til innhold i og frister for innsigelser, finnes i domstolloven kapittel 6.

I en sak vil en altså kunne få avgjort et habilitetsspørsmål ved å fremme en slik innsigelse. Hvorvidt statsadvokaten i saken din er inhabil , er altså ikke mulig for oss å svare på, selv om det er forståelig at du spør.  Advokaten du har hatt/har i forbindelse med saken, vil bedre kunne vurderere dette spørsmålet og svare deg, også hva du eventuelt kan gjøre videre.

Ønsker deg alt godt!

Med vennlig hilsen
dinutvei.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.