Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvor lang tid tar det før en sak som er etterforsket kommer opp i retten? Hva med soningskø?

Besvart: 12.05.2016

Spørsmål

Når en sak er ferdig etterforsket, og ligger hos statsadvokaten: Hvor lang tid vil det normalt ta før saken blir berammet? Er det soningskø også for denne type kriminalitet?

Svar

Hei. Takk for spørsmål ditt. Det lot seg ikke så enkelt besvare og det tok litt tid, da vi kontaktet statsadvokaten og Kriminalomsorgen som har bidratt til svaret under.

Når en sak i alminnelighet kan forventes å komme opp for retten, er utgangspunktet som følger:

1) Når en ferdig etterforsket straffesak kommer inn til statsadvokaten, har statsadvokaten en målsetting (som er gitt av Riksadvokaten) om å ferdigbehandle sitt påtalevedtak innen 30 dager. I løpet av disse dagene skal de ta stilling til om det skal utferdiges en tiltale i saken eller om saken skal henlegges (eller om den evt. skal returneres politiet for ytterligere etterforskning).

2) Dersom statsadvokaten beslutter å utferdige tiltale, sendes saken til domstolen for berammelse. Også dette skal fortrinnsvis skje innenfor 30 dager. Når saken har kommet inn hos domstolen, vil denne ganske umiddelbart forsøke å finne aktuelle datoer for når hovedforhandlingen kan finne sted. Domstolene har en målsetting om å få berammet sine saker innenfor et tidsrom på 90 dager.

3) Hvis «alt går som det skal» og saken er helt kurant, blir utgangspunktet derfor at det vil gå ca. 120 dager fra en sak har kommet inn til statsadvokaten og til hovedforhandlingen i tingretten er i gang.

Fra utgangspunktet ovenfor, vil det imidlertid være store variasjoner når hver sak vurderes for seg. Mange saker vil beklageligvis ta atskillig lengre tid å få opp, andre vil kunne komme opp tidligere. Forhold som får betydning er blant annet:

– Er saken en såkalt «fristsak» (siktede er under 18 år på gjerningstiden eller siktede er varetektsfengslet)? I disse tilfellene vil saken måtte prioriteres på bekostning av saker som ikke har slik frist. Saker med berammelsesfrist skal etter loven helst komme opp i løpet av seks uker. I de fleste saker om seksuelle overgrep og familievold, vil lovreglene om berammelsesfrist imidlertid ikke få anvendelse.

– Hvilken domstol skal behandle saken? Ved noen domstoler er sakstrykket atskillig større enn ved andre. Det vil erfaringsmessig være mye enklere å få opp en sak raskt ved en av de mindre tingrettene enn ved f.eks. Oslo tingrett.

– Sakens omfang: En omfattende sak vil kreve lengre tid til saksavgjørelse hos statsadvokaten, og den vil kreve lengre tid for å finne et passende tidspunkt for en hovedforhandling i tingretten.

– Én eller flere forsvarere i saken? Behov for sakkyndige? Jo flere en hovedforhandling skal koordineres med, desto lengre tid vil det erfaringsmessig ta å få den opp for retten. (Jo mer «profilert» forsvarer og/eller bistandsadvokat, desto lengre tid før vedkommende har tid.)

– Aktorkapasiteten ved statsadvokatembetet: De fleste alvorlige overgreps- og voldssaker vil bli aktorert av statsadvokaten (saker med strafferamme på mer enn seks års fengsel). Sakstrykket for statsadvokatene er svært høyt, og det må prioritere hardt mellom sakene, av og til på bekostning av overgreps- og voldssaker også.

Ved soningskø skal det prioriteres varetekt, lange dommer, volds- og sedelighetsforbrytelser, unge under 21 år, samt aktive gjengmedlemmer. Når kriminalomsorgen mottar rettskraftige volds – og sedelighetsdommer blir disse prioritert iverksatt så raskt som mulig. Per 12.05.2016 opplyste Kriminalomsorgen om 11 sedelighetsdommer og 84 voldsdommer i soningskø. Når det gjelder dommer relatert til vold i nære relasjoner skilles ikke disse ut i forhold til andre typer voldsdommer. Du kan lese mer om soningskø her.

Vennlig hilsen, redaksjonen.