Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

خط تلفنی راهنمایی و مشاوره VO – 116 006

Logo VO-linjen

خط تلفنی راهنمایی و مشاوره VO – خط تلفن ملی برای گزارش خشونت خانگی در نروژ با شماره 116 006 (Vold- og overgrepslinjen) – در خدمت کسانی است که قربانی خشونت یا سوء استفاده خانگی قرار گرفته‌اند.

این سرویس تمام نروژ را پوشش می‌دهد، رایگان است و به صورت شبانه‌روزی فعال است. برای کمک، مشاوره و پاسخ به سؤالات می‌توانید با این شماره تماس بگیرید و حتی اگر فقط برای صحبت کردن به یک گوش شنوا نیاز دارید می‌توانید تماس بگیرید. همچنین می‌توانید برای مکان‌یابی سایر خدمات در نزدیکی محل زندگی خود کمک بگیرید.

کارمندان این خط تلفن کمکی به طور حرفه‌ای و روزانه با مشکلات خشونت و سوءاستفاده برخورد دارند و برای مشاوره به قربانیان خشونت و سوءاستفاده باتجربه هستند. کارکنان وظیفه دارند محرمانه بودن موارد را حفظ کنند، بدین معنا که آنها فقط می‌توانند با رضایت شما یا اگر خطری برای زندگی یا عضوی از بدن شما وجود داشته باشد، اطلاعات شخصی شما را به طرف‌های سوم بدهند.

“کارکنان این خط تلفنی راهنمایی و مشاوره، روزانه و به طور حرفه‌ای با مشکلات خشونت و سوءاستفاده برخورد دارند”

اگر می‌خواهید، می‌توانید به‌صورت ناشناس با خط تلفنی راهنمایی و مشاوره تماس بگیرید، به این معنا که نیازی نیست نام خود را بگویید یا نام شخص دیگری را برای خود به کار ببرید. کارمندان به زبان نروژی صحبت می‌کنند. راهنما به زبان انگلیسی نیز موجود است.

 

این خط تلفنی راهنمایی و مشاوره، به متخصصان بخش دولتی و خانواده، دوستان یا همکاران قربانیان نیز خدمات می‌دهد.

خط تلفنی راهنمایی و مشاوره برای گزارش خشونت خانگی توسط دبیرخانه جنبش پناهگاه و پناهگاه بحران اسلو اداره می‌شود و بودجه آن توسط وزارت دادگستری و امنیت عمومی تأمین می‌شود.

اطلاعات تماس

شماره خط تلفنی راهنمایی و مشاوره 116 006

وبسایت خط تلفنی راهنمایی و مشاوره VO (خط تلفن ملی برای گزارش خشونت خانگی)