Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ข้อมูล DIXI สําหรับเหยื่อการข่มขืนคืออะไร

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et gratis tilbud til kvinner og menn som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep

คุณตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนหรือไม่ บางทีคุณอาจรู้จักคนที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนใช่ไหม

ศูนย์ข้อมูล DIXI สำหรับเหยื่อการข่มขืนให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสำหรับหญิงและชายที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน รวมถึงญาติของพวกเขา ทางศูนย์ไม่ได้ให้บริการรักษา แต่จะช่วยให้ผู้คนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งหมายถึงการใช้ทรัพยากรของตัวเอง รับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง และก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ทิศทางที่เป็นบวก DIXI เพิ่มเติมการบริการรักษาจากระบบความช่วยเหลือโดยหน่วยงานของรัฐ

DIXI ให้บริการ:

  • เซสชันการให้คำปรึกษารายบุคคลแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขื่นและญาติของพวกเขา
  • การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขื่นและญาติของพวกเขา
  • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และคำแนะนำทางอีเมลและทาง SMS
  • ความช่วยเหลือในการติดต่อบริการด้านสุขภาพและบริการช่วยเหลือต่างๆ
  • การจัดกลุ่มสนทนาและการบรรยายในตอนเย็น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและบริการช่วยเหลือต่างๆ ไปจนถึงผู้ที่อาจให้ความสนใจ

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายในทันที ผู้ใช้บริการของศูนย์คนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณกับผู้อื่น ทางศูนย์อาจจัดให้มีล่ามในกรณีที่จำเป็นได้

เจ้าหน้าที่ของ DIXI ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพพร้อมประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางรายยังเคยเป็นผู้ที่ถูกข่มขืนมาด้วยตนเอง

DIXI เป็นมูลนิธิและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น

ข้อมูลติดต่อ

สายด่วนโทรศัพท์ 22 44 40 50 / 930 58 070

เว็บไซต์ของ DIXI: http://www.dixi.no/

อีเมล: dixi@dixioslo.no