Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ข้อมูล DIXI ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศคืออะไร

คุณเคยตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน หรืออาจทราบว่ามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนหรือไม่

ศูนย์ข้อมูล DIXI ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่หญิงและชายที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน รวมถึงญาติของพวกเขา ศูนย์ไม่ได้ให้การรักษา แต่ช่วยให้ผู้คนช่วยตนเอง ซึ่งหมายถึงการใช้ข้อมูลของตนเอง การรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเขา และการนำทางไปยังทิศทางที่ต้องการ DIXI เพิ่มเติมการบริการรักษาจากระบบความช่วยเหลือของภาครัฐ

DIXI ให้บริการ:

  • การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขื่นและญาติของพวกเขา
  • การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขื่นและญาติของพวกเขา
  • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และคำแนะนำทางอีเมลและ SMS
  • ช่วยในการติดต่อกับระบบสนับสนุน
  • การจัดกลุ่มสนทนาในตอนเย็น การบรรยายและข้อมูลเกี่ยวกับบริการสนับสนุนอื่นๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ ผู้ใช้บริการของศูนย์คนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณกับผู้อื่น ศูนย์อาจมีล่ามให้หากจำเป็น

เจ้าหน้าที่ของ DIXI ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพพร้อมประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางรายยังเคยผ่านการถูกข่มขืนมาด้วยตนเอง

DIXI ได้รับมอบหมายและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น


โทรศัพท์ +47 22 44 40 50 / 930 58 070

เว็บไซต์ของ DIXI

อีเมล: dixi@dixioslo.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.