Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ข้อมูล DIXI สําหรับเหยื่อการข่มขืนคืออะไร

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et gratis tilbud til kvinner og menn som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep

คุณเคยตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน หรืออาจรู้จักผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนหรือไม่

ศูนย์ข้อมูล DIXI สำหรับเหยื่อการข่มขืนให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสำหรับหญิงและชายที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน รวมถึงญาติของพวกเขา ศูนย์ไม่ได้ให้การรักษา แต่ช่วยให้คนช่วยตนเอง ซึ่งหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่พวกเขามี การรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเขา และการนำทางไปยังทิศทางในเชิงบวก DIXI เพิ่มเติมการบริการรักษาจากระบบความช่วยเหลือโดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของ DIXI ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพพร้อมประสบการณ์ยาวนานในเรื่องการข่มขืน ซึ่งเจ้าหน้าที่บางรายยังเคยเป็นผู้ที่ถูกข่มขืนมาก่อน

DIXI สามารถเสนอความช่วยอะไร

DIXI เสนอบริการ:

  • เซสชันการให้คำปรึกษารายบุคคลแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนและญาติของพวกเขา
  • การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนและญาติของพวกเขา
  • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และคำแนะนำทางอีเมลและทาง SMS
  • ความช่วยเหลือในการติดต่อบริการด้านสุขภาพและบริการช่วยเหลือต่าง ๆ
  • การจัดกลุ่มสนทนาและการบรรยายในตอนเย็น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและบริการช่วยเหลือต่าง ๆ ไปจนถึงผู้ที่อาจมีความสนใจ

การไม่เปิดเผยตัวตนและการรักษาความลับ

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายโดยไม่อาจรอช้าได้ ผู้พักพิงคนอื่น ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเคสของคุณกับผู้อื่นด้วย ทางศูนย์อาจจัดให้มีล่ามในกรณีที่จำเป็นได้

DIXI เป็นมูลนิธิและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น

รายละเอียดการติดต่อ

โทรศัพท์ +47 22 44 40 50 / +47 930 58 070

เว็บไซต์ของ DIXI