Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ข้อมูล DIXI สําหรับเหยื่อการข่มขืนคืออะไร

คุณตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนหรือไม่ บางทีคุณอาจรู้จักคนที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนใช่ไหม

ศูนย์ข้อมูล DIXI สำหรับเหยื่อการข่มขืนให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสำหรับหญิงและชายที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน รวมถึงญาติของพวกเขา ทางศูนย์ไม่ได้ให้บริการรักษา แต่จะช่วยให้ผู้คนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งหมายถึงการใช้ทรัพยากรของตัวเอง รับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง และก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ทิศทางที่เป็นบวก DIXI เพิ่มเติมการบริการรักษาจากระบบความช่วยเหลือโดยหน่วยงานของรัฐ

DIXI ให้บริการ:

  • เซสชันการให้คำปรึกษารายบุคคลแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขื่นและญาติของพวกเขา
  • การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขื่นและญาติของพวกเขา
  • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และคำแนะนำทางอีเมลและทาง SMS
  • ความช่วยเหลือในการติดต่อบริการด้านสุขภาพและบริการช่วยเหลือต่างๆ
  • การจัดกลุ่มสนทนาและการบรรยายในตอนเย็น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและบริการช่วยเหลือต่างๆ ไปจนถึงผู้ที่อาจให้ความสนใจ

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายในทันที ผู้ใช้บริการของศูนย์คนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณกับผู้อื่น ทางศูนย์อาจจัดให้มีล่ามในกรณีที่จำเป็นได้

เจ้าหน้าที่ของ DIXI ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพพร้อมประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางรายยังเคยเป็นผู้ที่ถูกข่มขืนมาด้วยตนเอง

DIXI เป็นมูลนิธิและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น

ข้อมูลติดต่อ

สายด่วนโทรศัพท์ 22 44 40 50 / 930 58 070

เว็บไซต์ของ DIXI: http://www.dixi.no/

อีเมล: dixi@dixioslo.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.