Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

พูดคุยกับสํานักงานสวัสดิการครอบครัวเกี่ยวกับความรุนแรงและการล่วงละเมิด

En mann og en kvinne sitter på hver sin sofa og snakker sammen

มีการโต้เถียงหลายครั้งและความแตกแยกเกิดขึ้นที่บ้านหรือไม่ คุณมีพาร์ตเนอร์ที่ใช้ความรุนแรงหรือคุณเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ คุณเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ผู้เป็นบิดามารดาใช้ความรุนแรงต่อกันหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานสวัสดิภาพครอบครัว

สํานักงานสวัสดิภาพครอบครัวทําอะไร

สำนักงานสวัสดิภาพครอบครัวให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแก่คู่รักและครอบครัวที่ประสบปัญหา มีความขัดแย้ง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต สํานักงานสวัสดิภาพครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาความโกรธและความรุนแรงได้ สำนักงานบางแห่งให้บริการแก่บุคคลที่ถูกใช้ความรุนแรงและ/หรือเป็นผู้กระทำผิดโดยใช้ความรุนแรง

คุณสามารถติดต่อกับ สํานักงานสวัสดิภาพครอบครัวที่ใกล้ที่สุด เพื่อนัดหมายหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่สำนักงานสวัสดิภาพครอบครัวสามารถช่วยคุณได้ เมื่อมีความต้องการอย่างมีนัยสําคัญ ครอบครัวที่มีบุตรจะได้รับการให้ความสำคัญก่อน

เกี่ยวกับบริการ

สำนักงานสวัสดิภาพครอบครัวให้บริการหลากหลาย ซึ่งรวมถึง

  • การบำบัดชีวิตคู่ การบำบัดครอบครัว
  • หลักสูตรการจัดการความโกรธและคำแนะนำในการจัดการความโกรธสำหรับบิดามารดา
  • การเจรจาไกล่เกลี่ยในกรณีของการแยกกันอยู่และการยุติความสัมพันธ์ ช่วยในการร่วมมือกันของผู้ปกครอง และสิทธิ์ในการเข้าพบเด็ก
  • การให้คำปรึกษาสำหรับการเป็นผู้ปกครองและโปรแกรมให้ความช่วยเหลือในความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ

ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับสำนักงานสวัสดิภาพครอบครัว:

 

พนักงานมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ

เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสวัสดิภาพครอบครัวประกอบด้วย นักจิตวิทยา ตลอดจนนักการศึกษา และนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบำบัดครอบครัว พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับและป้องกันไม่ให้แบ่งปันข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายอันไม่อาจรอช้าได้ หากสำนักงานสวัสดิภาพครอบครัวไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่คุณต้องการ สามารถส่งต่อเรื่องของคุณไปยังหน่วยงานอื่นได้ สำนักงานสวัสดิภาพครอบครัวจัดให้มีล่ามไว้ในกรณีที่จำเป็น

สํานักงานสวัสดิภาพครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานภูมิภาคสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว (Bufetat) สำนักงานสวัสดิภาพครอบครัวอื่น ๆ ก่อตั้งโดยกองการศาสนาและมีข้อตกลงในการดำเนินงานกับ Bufetat ให้บริการไม่ว่าผู้ใช้จะมีความเชื่อและนับถือศาสนาใด ๆ

รายละเอียดการติดต่อ

ค้นหาสำนักงานสวัสดิภาพครอบครัวในท้องถิ่นของคุณที่ dinutvei.no (ทำเครื่องหมายที่ ‘familievern’ ภายใต้ ‘type tilbud’)

รายชื่อสํานักงานสวัสดิภาพครอบครัวในเว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการกิจการเด็ก เยาวชน และครอบครัวแห่งนอร์เวย์