Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

คุณเคยถูกใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายหรือไม่ สำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือได้

มีการโต้เถียงหลายครั้งและความแตกแยกเกิดขึ้นที่บ้านหรือไม่ คุณมีคู่สมรสที่ใช้ความรุนแรงหรือคุณเคยถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่ คุณเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ผู้บิดามารดาใช้ความรุนแรงหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัว

สำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแก่คู่รักและครอบครัวที่ประสบปัญหา มีความขัดแย้ง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต สำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวทำงานเกี่ยวกับปัญหาความโกรธและความรุนแรง เช่น สำนักงานบางแห่งให้บริการแก่บุคคลที่ถูกใช้ความรุนแรงและ/หรือเป็นผู้กระทำผิดโดยใช้ความรุนแรง

คุณสามารถติดต่อกับสำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวที่ใกล้ที่สุด เพื่อนัดหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากสำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัว ในช่วงที่มีงานมากมาย จะให้ความสำคัญแก่ครอบครัวที่มีเด็กก่อน

สำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวให้บริการหลากหลายแ ซึ่งรวมถึง

  • การบำบัดชีวิตคู่ การบำบัดครอบครัว
  • หลักสูตรการจัดการอารมณ์และคำแนะนำในการจัดการอารมณ์สำหรับบิดามารดา
  • อนุญาโตตุลาการในกรณีของการแยกกันอยู่และการตัดยความสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้ปกครองร่วมมือกันและมีสิทธิ์ในการพบปะเด็ก
  • โปรแกรมให้คำปรึกษาสำหรับการเป็นผู้ปกครองและความสัมพันธ์ด้านต่างๆ

 

เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวประกอบด้วย นักจิตวิทยา นักการศึกษา และนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบำบัดครอบครัว เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ หากสำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่คุณต้องการได้ คุณสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นได้ สำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวมีล่ามให้หากจำเป็น

สำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวส่วนใหญ่ดำเนินการโดยรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์อำนวยการกิจการเด็ก เยาวชน และครอบครัวแห่งนอร์เวย์ (Bufetat) สำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวอื่นๆ ก่อตั้งโดยการศาสนาและมีข้อตกลงในการดำเนินงานกับ Bufetat ให้บริการไม่ว่าผู้ใช้จะมีความเชื่อและนับถือศาสนาใดๆ


ค้นหาสำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวในพื้นที่ของคุณได้ที่ dinutvei.no

รายชื่อสำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวบนเว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการกิจการเด็ก เยาวชน และครอบครัวแห่งนอร์เวย์

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.