Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

พูดคุยกับสํานักงานสวัสดิการครอบครัว เกี่ยวกับความรุนแรงและการทารุณกรรม

En mann og en kvinne sitter på hver sin sofa og snakker sammen

มีการโต้เถียงหลายครั้งและความแตกแยกเกิดขึ้นที่บ้านหรือไม่ คุณมีคู่สมรสที่ใช้ความรุนแรงหรือคุณเคยถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่ คุณเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ผู้บิดามารดาใช้ความรุนแรงหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัว

สำนักงานสวัสดิการครอบครัวให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแก่คู่รักและครอบครัวที่ประสบปัญหา มีความขัดแย้ง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต สํานักงานสวัสดิการครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาความโกรธและความรุนแรงได้ สำนักงานบางแห่งให้บริการแก่บุคคลที่ถูกใช้ความรุนแรงและ/หรือเป็นผู้กระทำผิดโดยใช้ความรุนแรง

คุณสามารถติดต่อกับ สํานักงานสวัสดิการครอบครัวที่ใกล้ที่สุด เพื่อนัดหมายหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยคุณได้

สำนักงานสวัสดิการครอบครัวให้บริการหลากหลาย ซึ่งรวมถึง

  • การบำบัดชีวิตคู่ การบำบัดครอบครัว
  • หลักสูตรการจัดการอารมณ์และคำแนะนำในการจัดการอารมณ์สำหรับบิดามารดา
  • การเจรจาไกล่เกลี่ยในกรณีของการแยกกันอยู่และการยุติความสัมพันธ์ ช่วยในการร่วมมือกันของผู้ปกครอง และสิทธิ์ในการพบปะเด็ก
  • โปรแกรมให้คำปรึกษาสำหรับการเป็นผู้ปกครองและให้ความช่วยเหลือในความสัมพันธ์ด้านต่างๆ

ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับสำนักงานสวัสดิการครอบครัว:

 

เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสวัสดิการครอบครัวประกอบด้วย นักจิตวิทยา ตลอดจนนักการศึกษา และนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบำบัดครอบครัว พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับและป้องกันไม่ให้แบ่งปันข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายในทันที หากสำนักงานสวัสดิการครอบครัวไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นได้ สำนักงานสวัสดิการครอบครัวจัดให้มีล่ามไว้ในกรณีที่จำเป็น

สํานักงานสวัสดิการครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานภูมิภาคสําหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว (Bufetat) สำนักงานสวัสดิการครอบครัวอื่นๆ ก่อตั้งโดยกองการศาสนาและมีข้อตกลงในการดำเนินงานกับ Bufetat ให้บริการไม่ว่าผู้ใช้จะมีความเชื่อและนับถือศาสนาใดๆ

 

ค้นหาบริการสวัสดิการครอบครัวในท้องถิ่นของคุณ (ทำเครื่องหมายที่ ‘familievern’ ภายใต้ ‘type tilbud’)

รายชื่อสํานักงานสวัสดิการครอบครัวในเว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการกิจการเด็ก เยาวชน และครอบครัวแห่งนอร์เวย์