Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

اگر درمعرض خشونت یا آزار قرار گرفته باشید، «جایگزینی برای خشونت» (ATV) چه کمکی می‌تواند به شما کند؟

ATVs kontorer har tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i nære relasjoner

آیا ازطرف شریک زندگی خود مورد خشونت قرار می‌گیرید یا در گذشته این تجربه را داشته‌اید؟

درباره خدمات

خدمات ATV در درجه اول برای کسانی است که مرتکب خشونت و آزار می‌شوند. برخی از دفاتر ATV همچنین به قربانیان خشونت و کودکانی که در خانواده گرفتار خشونت زندگی می‌کنند خدمات ارائه می‌دهند. خدمات شامل مکالمه‌های فردی و گروه درمانی است. خدمات در اکثر این دفاتر غیررایگان است، اما برخی‌از دفاتر خدمات رایگان ارائه می‌کنند.

ATV یک بنیاد است که تأمین مالی آن از دولت مرکزی و محلی و همچنین از اهدائیه‌ها و سایر منابع است.

چگونه با این سازمان تماس بگیرید؟

اگر به‌دنبال درمان هستید، می‌توانید از پزشک عمومی خود یا متخصص دیگری بخواهید شما را به ATV ارجاع دهد یا خودتان می‌توانید با ATV تماس بگیرید. اگر ATV قادر به ارائه کمک مورد نیاز شما نباشد، ممکن است به سازمان دیگری ارجاع داده شوید.

این فیلم درباره تماس با ATV را تماشا کنید:

 

با چه کسی می‌توانید صحبت کنید؟

اکثر درمانگران ATV روانشناس هستند. کارکنان موظف به رعایت رازداری (محرمانگی) هستند و بنابراین مجاز نیستند هیچ اطلاعاتی درباره شما با دیگران به‌اشتراک بگذارند، مگراینکه شما پیشاپیش با اشتراک‌گذاری موافقت کرده باشید یا فردی درمعرض خطر فوری آسیب دیدن باشد. درصورت لزوم می‌توان از حضور مترجم استفاده کرد.

فهرست خدمات ATV در نروژ

جزئیات تماس

وب‌سایت ATV‏: atv.stiftelsen.no

ایمیل: post@atv-stiftelsen.no