Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

اگر مورد خشونت یا تعرض قرار گرفته باشید، جایگزین خشونت (ATV) در چه مواردی می‌تواند به شما کمک کند؟

ATVs kontorer har tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i nære relasjoner

آیا از طرف شریک زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اید یا در گذشته قرار گرفته بوده‌اید؟

خدمات ATV در درجه اول، برای کسانی هدف‌گذاری شده است که مرتکب خشونت و سوءاستفاده شده‌اند. برخی از دفاتر ATV همچنین به قربانیان خشونت و کودکانی خدمات ارائه می‌دهند که در خانواده با خشونت زندگی می‌کنند. خدمات شامل مکالمات فردی و گروه‌درمانی است.

تمام مراکز دستورالعملهای ویروس کرونا را دنبال میکنند و استفاده از آنها کاملاً ایمن است.

اگر مایل هستید درمان شوید، می‌توانید از پزشک عمومی یا متخصص دیگر بخواهید که شما را ارجاع دهد، یا اینکه خودتان می‌توانید با ATV تماس بگیرید. اگر ATV قادر به کمک شما نباشد، ممکن است به نهاد دیگری ارجاع شوید.

این فیلم درباره تماس با ATV را تماشا کنید :

 

بیشتر درمانگران ATV روانشناس هستند. کارکنان وظیفه دارند محرمانگی پرونده‌ها را حفظ کنند و بنابراین از به‌اشتراک‌گذاری هرگونه اطلاعات در مورد شما با دیگران بدون رضایت قبلی شما جلوگیری می‌شود، مگر اینکه خطر مستقیم آسیب به کسی وجود داشته باشد. در صورت لزوم می‌توان یک مترجم ارائه داد.

بیشتر دفاتر برای این خدمت هزینه دریافت می‌کنند، اما برخی از آنها رایگان هستند.

فهرست خدمات ATV در نروژ.

ATV بنیادی است که بودجه خود را از دولت مرکزی و محلی و همچنین از اوقاف و منابع دیگر دریافت می‌کند.

 

تماس

وبگاه ATVها: http://atv-stiftelsen.no/

رایانامه: post@atv-stiftelsen.no