Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

การให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับสตรี (JURK) คืออะไร

JURK logo

คุณเคยถูกใช้ความรุนแรงและต้องการทราบถึงสิทธิของคุณหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถติดต่อการให้คปรึกษาทางกฎหมายสำหรับสตรี (JURK)

JURK เป็นบริการทางกฎหมายสำหรับสตรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย องค์กรให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คุณสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยตัวคุณเองตามขอบเขตต่างๆ ทางกฎหมาย เช่น คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่คุณในกรณีที่คุณถูกใช้ความรุนแรง รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการขอค่าชดเชยเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการกระทำผิดทางอาญา

JURK ให้บริการ:

  • ความช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีเฉพาะ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
  • การบรรยาย

ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับการติดต่อกับ JURK:

 

JURK เปิดให้สอบถามได้จากทั่วนอร์เวย์ คุณสามารถติดต่อ JURK ทางโทรศัพท์หรือไปที่สํานักงานของ JURK ในออสโลได้หากว่าคุณสะดวก ดูข้อมูลการติดต่อ ชั่วโมงทำการ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนของคุณได้จาก เว็บไซต์ของ JURK เจ้าหน้าที JURK ่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายในทันที JURK อาจจัดให้มีล่ามในกรณีที่จำเป็น

JURK ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐและดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายและนักศึกษากฎหมายที่มีประสบการณ์

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์: 22 84 29 50

ที่อยู่: Skippergata 23, 0154 Oslo.

เว็บไซต์ของ JURK: jurk.no

อีเมล: post-mottak@jurk.no