Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ทางเลือกสําหรับความรุนแรง (Alternative to Violence – ATV) คืออะไร

Alternativ til Vold tilbyr behandling til voldsutøvere, både menn og kvinner

คุณทุบตีคู่สมรสของคุณหรือไม่ คุณโกรธ ข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่นกับคนใกล้ชิดหรือไม่ มูลนิธิ Alternative to Violence (ATV) ให้การบำบัดรักษาแก่ผู้กระทำผิดโดยใช้ความรุนแรงทั้งชายและหญิง

บริการที่ ATV รวมถึงการสนทนาเป็นรายบุคคลและการบำบัดรักษาเป็นกลุ่ม

สำนักงานทั้งหมดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับไวรัสโคโรนาและมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในการใช้งาน

หากคุณต้องการรับการรักษา คุณสามารถขอให้แพทย์ของคุณ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ให้ส่งตัวคุณ หรือคุณสามารถติดต่อ ATV ได้ด้วยตนเอง หาก ATV ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามที่คุณต้องการได้ คุณอาจได้รับการส่งต่อไปยังบริการอื่นต่อไป

ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับการติดต่อกับ ATV:

 

นักบำบัดส่วนใหญ่ที่ ATV เป็นนักจิตวิทยา พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับและยังป้องกันไม่ให้แบ่งปันข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายในทันที อาจมีล่ามให้บริการในกรณีที่จำเป็น

แม้ว่าบางสำนักงานไม่คิดค่าบริการก็ตาม แต่ต้องชำระเงินค่าบริการสำหรับสำนักงานส่วนใหญ่

รายชื่อบริการ ATV ในนอร์เวย์

สำนักงาน ATV บางแห่งยังให้บริการแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงและเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง

ATV เป็นมูลนิธิที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น รวมถึงได้รับเงินกองทุนการกุศลและแหล่งเงินทุนอื่นๆ

 

ข้อมูลติดต่อ

เว็บไซต์ของ ATV

อีเมล: post@atv-stiftelsen.no