Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ma waxaad tahay qof dagaalama? Maxay bixin kartaa Beddelka Dagaalku (ATV)?

Wax ma ku dhuftaa lamaanahaaga? Ma cadhaysantahay, hanjabtaa ama ma dagaalantaa qaabab kale dhanka kuwan kugu dhow? Ururka Beddelka Dagaalku (ATV) waxay bixiyaan daawaynta dembiilayaasha dagaalka, labbadaba labka iyo dhediga.

Adeega ATV waxa uu ka koobanyahay wada sheekaysiyada shakhsiga iyo kooxda daawaynta.

Haddii aad jeceshahay inaad daawayn hesho, waxaad waydiin kartaa Dhakhtarkaaga Gaarka ah  ama xirfad yaqaan kale si uu kuu gudbiyo, ama adiga laftaadu la xidhiidh. Haddii ATV aanay awood u lahayn inuu ku siiyo caawimada aad u baahantahay, waxaa la guu gubin doonaa wakaalad kale.

Daaweeyayaasha badankooda jooga xaga ATV waa dhakhtaro cilmi nafsi. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Turjubaan ayaa la bixin karaa, marka loo baahdo.

Badanka xafiisyada waxay u baahanyihiin lacag bixinta adeega, in kastoo qaar ay bilaash yihiin.

      > Liiska adeegyada ATV gudaha Norway

Qaar ka mid ah xafiisyada ATV sidoo kale waxay siin karaan adeegyo dhibanayaasha dagaalka iyo carruurta ku dhex nool qoyska dagaalama.

ATV waa urur laakiin waxa uu ka helaa maalgelinta dowladda dhexe iyo dowladda hoose, siiba khasnadaha iyo hantiyaha maalka ah.


Websaydka ATV.

Iimaylka: post@atv-stiftelsen.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.