Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

สายด่วนสําหรับเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ – 800 57 000

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

สายด่วนสําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นบริการโทรศัพท์สําหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เกี่ยวกับบริการ

สายด่วนโทรศัพท์สําหรับเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนอร์เวย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ญาติและผู้เชี่ยวชาญภาครัฐยังสามารถติดต่อสายด่วนเพื่อขอคําแนะนําและแนวทางได้

คุณสามารถขอความช่วยเหลือ คําแนะนํา และคําตอบสําหรับคําถาม หรือคุณสามารถโทรเพื่อขอให้ใครสักคนรับฟังคุณอย่างเดียวก็ได้ คุณยังสามารถรับความช่วยเหลือในการค้นหาบริการสนับสนุนอื่น ๆ ใกล้บ้านของคุณ

เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ที่ศูนย์สนับสนุนผู้ประสบภัยจากการร่วมประเวณีในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศใน Vestfold”

คุณคุยกับใครได้บ้าง

เจ้าหน้าที่สายด่วนทํางานที่ SMISO Vestfold (ศูนย์สนับสนุนผู้ประสบภัยจากการร่วมประเวณีในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ) และมีประสบการณ์ในการรับมือกับเหยื่อจากการล่วงละเมิดทางเพศ

หากต้องการ คุณสามารถโทรหาสายด่วนช่วยเหลือโดยไม่ระบุชื่อได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องบอกชื่อของคุณหรือชื่อบุคคลอื่น โดยเจ้าหน้าที่จะพูดภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

หน้าที่ในการรักษาความลับ

เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายโดยรอช้าไม่ได้

สายด่วนนี้ดําเนินการโดยศูนย์สนับสนุนผู้ประสบภัยจากการร่วมประเวณีในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศใน Vestfold ในนามของคณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชนและครอบครัวแห่งนอร์เวย์

รายละเอียดการติดต่อ

โทร: 800 57 000

เว็บไซต์สายด่วน: hfsm.no