Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

สายด่วนสําหรับเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ – 800 57 000

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

สายด่วนสําหรับเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ (Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte) เป็นบริการโทรศัพท์สําหรับเด็กและผู้ใหญ่

สายด่วนโทรศัพท์สําหรับเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนอร์เวย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ญาติและผู้เชี่ยวชาญภาครัฐยังสามารถติดต่อสายด่วนเพื่อขอคําแนะนําและแนวทางได้

คุณสามารถขอความช่วยเหลือ คําแนะนําและสอบถามหรือคุณสามารถโทรเข้ามาได้หากคุณต้องการคนรับฟัง นอกจากนี้คุณยังขอความช่วยเหลือในการค้นหาบริการอื่นๆ ในพื้นที่ของคุณได้

“เจ้าหน้าที่สายด่วนทํางานที่ SMISO Vestfold (ศูนย์สนับสนุนผู้ประสบภัยจากการร่วมประเวณีในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ)”

หากต้องการ คุณสามารถโทรหาสายด่วนช่วยเหลือโดยไม่ระบุชื่อได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องบอกชื่อของคุณหรือชื่อบุคคลอื่น พนักงานจะพูดเป็นภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

เจ้าหน้าที่สายด่วนทํางานที่ SMISO Vestfold (ศูนย์สนับสนุนผู้ประสบภัยจากการร่วมประเวณีในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ) และมีประสบการณ์ในการรับมือกับเหยื่อจากการล่วงละเมิดทางเพศ

พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ หรือหากมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ

สายด่วนนี้ดําเนินการโดย SMISO Vestfold ภายใต้คณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชนและครอบครัวของนอร์เวย์

ข้อมูลการติดต่อ

สายด่วนโทรศัพท์ 800 57 000

เว็บไซต์สายด่วนช่วยเหลือ

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.