Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Qadka caawinta dhibanayaasha xadgudubka galmada – 800 57 000

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Qadka caawinta dhibanayaasha xadgudubka galmada waa adeeg taleefon ee loogu tallogalay carruurta iyo dadka weyn.

Ku saabsan adeega

Qadka caawinta dhibanayaasha xadgudubka galmada wuxuu daboolaa Norway oo dhan, waa bilaash oo wuxuu furanyahay 24/7. Qaraabadala iyo xirfadlayaasha qeybta dadweynaha ayaa sidoo kale ula xiriiri karo qadka caawinta tallo iyo hagid.

Waxaad heli kartaa caawin, tallo iyo jawaabo ku aadan su’aalaha, ama waad soo wici kartaa haddii aad u baahantahay kaliya qof ku dhageysto. Waxaad sidoo kale heli kartaa caawin lagu raadiyo adeegyada taageerada kale ee gurigaaga u dhow.

“Shaqaalaha ka jawaabayo taleefonka waxay ka shaqeeyaan Xarunta Dhibanayaasha Kuwa aan la geynin iyo Weerarka Galmada ee Vestfold”

Yaad la hadli kartaa?

Shaqaalaha qadka caawinta ayaa ka shaqeeyo Xarunta Dhibanayaasha Kuwa aan la geynin iyo Weerarka Galmada ee Vestfold oo waxay ku taqasuseen ka jawaabida dhibanayaasha xadgudubka galmada.

Haddii aad doorbidid, waxaad u soo wici kartaa qadka caawinta magac la’aan, taasoo la micna ah inaan lagaaga baahneyn inaad dhahdid magacaaga, ama magaca qof walboo kale. Shaqaalaha waxay ku hadlaan af Norway. Caawinta ayaa sidoo kale lagu heli karaa af Ingiriis.

Waajibaadka qarsoodiga

Shaqaalaha waxaa saaran waajibaadka qarsoodiga oo sidaas darteed looma ogola inay la wadaagaan warbixin walba ee adiga kugu saabsan dadka kale illaamaa aad ka ogolaatid midaan ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelay ah.

Qadkaan caawinta waxaa maamulo Xarunta Dhibanayaasha Kuwa aan la geynin iyo Weerarka Galmada ee Vestfold oo matalaada Agaasinka Carruurta ee Norway, Dhalinyarada iyo Arimaha Qoyska.

Sharaxaadaha xiriirka

Tel: 800 57 000

Websaydka qadka caawinta: hfsm.no