Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

BASIS – barnaamijka daaweynta ee maxbuusta cabsiga ku jirto ee lagu xukumay dambiyada galmada

BASIS er et frivillig tilbud til deg som er dømt og sitter i fengsel for seksuallovbrudd

BASIS – barnaamijka daaweynta ee maxbuusta cabsiga ku jirto ee lagu xukumay dambiyada galmada

BASIS waa barnaamij qaran, iyo daaweynta waxay bilaabataa adiga oo weli xabsiga ku jiro. Ujeedada barnaamijka waa ka illaalinta kuwa lagu xumay dambiyada galmada inay dib u sameeyaan. Magaca gaaban ee BASIS (gudaha Norwegian) wuxuu u taaganyahay daaweynta dhibaatooyinka la xiriiro dambiyada galmada ee taqasusyada (labaad) adeegyada caafimaad.

Sidee ayaan u codsadaa barnaamijka?

Haddii aad tahay kooxda bartilmaameedka oo aad rabtid daaweyn, dhaqtarka xabsiga ama cilmi nafsiilaha ayaa u soo dirayo gudbinta xubin kooxda BASIS kadib wadahadalkaaga. Xubinta kooxda BASIS ayaa kadib kula hadlayo oo go’aan gaarayo sida haddii daaweyn lagu siinayo. Mararka qaar, xubinta kooxda BASIS waxay soo jeedin karaan tallaabooyin kale oo aad ugu haboon haddii aadan si toos ah ugu jirin kooxda bartilmaameedka ee BASIS.

Haddii aad go’aansatid inaad ogolaatid daaweynta, waxaad u wareegi kartaa xabsi bixiyaa barnaamijka BASIS. Adeega Asluubta Norwegian ayaa qiimeynayo haddii wareejinta xabsiga buuxiso sharuudaha rasmiga qaarkood, tusaale ahaan sida la xiriirto badbaadada.

Ka bilow 2020, BASIS waxaa laga helayay xabsiyada la xushay ee ku yaalo wadanka oo dhan:

Gobolka Wuqooyiga:

Xabsiga Tromsø
Xabsiga Trondheim, oo ay ku jiraan qeybaha gooniga ah Leira iyo Kongensgate

Gobolka Bari:

Xabsiga Halden
Xabsiga Romerike, oo ay ku jiraan qeybaha Ullersmo iyo Kroksrud
Qeybta dambiilayaasha da’da yar ee Eidsvoll
Xabsiga Ila iyo xarunta xiritaanka
Xabsiga Bredtveit iyo xarunta xiritaanka

Gobolka Galbeedka:

Xabsiga Bergen
Xabsiga Bjørgvin, oo ay ku jiraan qeybta dambiilayaasha da’da yar, gobolka Galbeedka

Gobolka Koonfur Galbeed:

Xabsiga Åna
Xabsiga Agder (ka bilow 2021)

Gobolka Koonfurta:

Xabsiga Nordre Vestfold, qeybta Horten
Xabsiga Søndre Vestfold, qeybaha Berg iyo Larvik

Intaas waxaa dheer BASIS, xabsiyada qaar waxay qabaan qaabab kale ee siinta caawin maxbuusta ku xukuman dambiyada galmada. Adeegyadaan waxaa lagu bixin karaa kooxyo ama shaqsi ahaan. Waxaad xaq u leedahay inaad codsatid xabsiga halka laga helayo barnaamijka daaweyn ee u dhigma baahiyadaada.

Sidee ayay daaweynta u socotaa?

Daaweynta waxay ku saleysantahay wada sheekeysi joogta ah ee cilmi nafsiilaha xabsiga ku jiro oo muddada xukunkaaga xabsiga. Siideynta kadib, waxaad ku sii wadi kartaa wada sheekeysiga banaanka xabsiga. Daaweynta waxay u dhacdaa si shaqsi ah, ama ahn koox ahaan. Tirada daaweynta kulmada sida joogtada ah aad ugu baahantahay daaweynta waxaa lagu go’aansadaa si ku saleysan baahiyadaada, iyo midaan waxaa lagu qiimeeyaa iyada oo iskaashi dhow lala yeelanayo cilmi nafsiilahaaga.

Adiga iyo cilmi nafsiilaha waxaad ka wada shaqeyneysaan si aad u sameysaan qorshaha daaweynta. Daaweynta waxaa lagu aasaasay waxa loo yaqaan nooca Nololsha Wanaagsan. Arimaha ugu muhiimsan ee wadasheekeysiga ku jiro waxaa ku jiro: Waa maxay hadafyada noloshaada? Sidee ayaad ku gaari kartaa hadafkaaga oo aad u yeelataa nolol wanaagsan adiga oo aan dambi sameyn?

Halkee ayaad ka heli kartaa warbixin badan?

Wixii warbixin dheeraad ah, fadlan la soo xiriir sarkaalka xabsiga ama waaxda caafimaadka ee xabsiga.

Sidoo kale waxaad kala xiriiri kartaa Qeybta Taqasuska Bukaan socodka (SPE) ee Isbitaalka Jaamacada Oslo wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan BASIS ama barnaamijyada kale ee daaweynta ee loogu tallogalay dhibaatooyinka la xiriiro dambiyada galmada. SPE waxay ku taalaa Isbitaalka Gaustad ee Oslo oo waxay leeyihiin taqasus badan ee goobta.

Warbixinta xiriirka

I-meelka, Qeybta Taqasuska Bukaanka socodka (SPE): post.spe@ous-hf.no

Websaydka: Qeybta taqasuska bukaan socodka (SPE) ee Isbitaalka Jaamacada Oslo