Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

خط امداد تلفنی صلیب سرخ درخصوص ازدواج اجباری، ختنه زنان و کنترل اجتماعی منفی چیست؟

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

آیا کسی در خانواده شما می‌خواهد برای اینکه با چه کسی ازدواج کنید تصمیم‌گیری کند؟ آیا می‌ترسید که ختنه زنان روی شما انجام شود؟ خط امداد تلفنی صلیب سرخ درخصوص ازدواج اجباری و ختنه زنان می‌تواند درباره نحوه مقابله با چنین شرایطی به شما مشاوره دهد.

خط امداد تلفنی صلیب سرخ چه کمکی ارائه می‌دهد؟

خط امداد تلفنی صلیب سرخ برای انواع مختلف خشونت‌های ناموسی مانند موارد زیر مشاوره ارائه می‌دهد:

  • فشار برای ازدواج کردن
  • کنترل قوی ازسوی نزدیک‌ترین افراد به شما (کنترل اجتماعی منفی)
  • ترس از اینکه برخلاف میل خود در خارج از کشور رها شوید
  • ختنه زنان که قبلاً انجام شده است یا جایی که خطر این اتفاق وجود دارد
  • اختلافات خانوادگی

 

خط امداد تلفنی صلیب سرخ همچنین به این افراد اطلاعات و راهنمایی ارائه می‌دهد:

  • افرادی که مایل به کمک به دوستان یا آشنایان هستند
  • والدینی که بزرگ کردن فرزند در فرهنگ جدید برایشان چالش‌برانگیز است
  • کارکنان خدمات سلامتی و حمایتی و یا دیگرانی که در محیط کار خود با افرادی روبرو می‌شوند که خشونت‌های ناموسی تجربه می‌کنند

 

کارکنانی که خط امداد تلفنی صلیب سرخ را اداره می‌کنند همچنین می‌توانند برای تماس گرفتن با سایر خدمات پشتیبانی به شما کمک کنند.

فیلمی درباره خط امداد تلفنی صلیب سرخ تماشا کنید:

 

تماس ناشناس

می‌توانید ناشناس بمانید، یعنی مجبور نیستید نام خود را بگویید. کارکنانی خط امداد تلفنی صلیب سرخ وظیفه دارند رازداری (محرمانگی) را رعایت کنند، به این معنی که بدون رضایت شما اطلاعات مربوط به شما را به دیگران نمی‌دهند.

همچنین می‌توانید به این نشانی info.tvangsekteskap@redcross.no ایمیل ارسال کنید یا ازطریق صفحه Facebook با این خدمات تماس بگیرید.

اطلاعات تماس

تلفن: ‎+47 815 55 201

ایمیل: info.tvangsekteskap@redcross.no

خط امداد تلفنی صلیب سرخ درخصوص ازدواج اجباری، ختنه زنان و کنترل اجتماعی منفی