Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay qadka caawinta Laanqeerta Cas ee guurka qasabka ah, gudniinka xubinta dumarka iyo xakameynta bulshada ee xun?

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Miyuu qof ka tirsan qoyskaaga rabaa inuu go’aansado cida ah inaad guursatid? Maka cabsaneysaa in laguugula kaco gudniinka xubinta dumarka? Qadka caawinta Laanqeerta Cas ee guurka qasabka ah iyo gudniinka xubinta dumarka waxay ku siin karaa tallo ku saabsan sida looga soo kabsado xaalado noocaas ah.

Caawintee ayay qadka caawinta Laanqeerta Cas bixisaa?

Qadka caawinta Laanqeerta Cas waxay bixisaa tallo ku saabsan noocyada kale duwan ee rabshada la xiriirto sharafta sida:

  • cadaadiska la xiriiro gelitaanka guurka
  • xakameyn xoogan ee kuwa kuugu dhow (xakameynta bulshada xun)
  • cabsida in dibada lagaaga soo tago adigoon rabin
  • gudniinka xubinta dumarka oo horaan u dhacay, ama meeshaas ay ka jirto qatarta inay midaan dhacdo
  • qilaafyada qoyska

Qadka caawinta Laanqeerta Cas ayaa sidoo kale siiso warbixin iyo tallo:

  • dadka rabo inay caawiyaan saaxibada iyo asxaabta
  • waaladiinta ku adkaato inay ku koriyaan carruurta dhaqanka cusub
  • shaqaalaha ku jiro adeegyada caafimaadka taageerada ama dadka kale ee la kulmaa dadka la kulmayo rabshada la xiriirto sharafta ee shaqadooda

Shaqaalaha maamulo qadka caawinta Laanqeerta Cas ayaa sidoo kale kugu caawin karo inaad la xiriirtid adeegyada taageerada kale.

Daawo filimka ku saabsan qadka caawinta Laanqeerta Cas:

 

Soo wac qarsoodiga

Waxaad ahaan kartaa magac la’aan, tusaale ahaan, looma baahno inaad magacaaga bixisid. Shaqaalaha ragga ah ee qadka caawinta Laanqeerta Cas waxay leeyihiin waajibaadka qarsoodiga, taasoo ka dhigan inaysan siineyn warbixin adiga kugu saabsan dadka kale iyadoon jirin ogolaanshahaaga.

Waxaad sidoo kale ku soo diri kartaa i-meel info.tvangsekteskap@redcross.no, ama aad ku soo xiriiri kartaa Facebook.

Warbixinta xiriirka

Teleefonka: +47 815 55 201

I-meelka: info.tvangsekteskap@redcross.no

Qadka caawinta Laanqeerta Cas ee guurka qasabka ah, gudniinka xubinta dumarka iyo xakameynta bulshada ee xun