Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

สมาคมผู้ดูแลด้านสุขภาพจิตแห่งชาติ (LPP) คืออะไร

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Logo

การถูกใช้ความรุนแรงอาจเป็นผลทำให้ต้องรับการดูแลด้านสุขภาพจิต หากคุณเป็นญาติหรือผู้ดูแล คุณสามารถรับคำปรึษาและความช่วยเหลือได้จากสมาคมผู้ดูแลด้านสุขภาพจิตแห่งชาติ (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP)

LPP เป็นองค์กรเพื่อผลประโยชน์และผู้ใช้ประจำชาติสําหรับญาติและผู้ดูแลภายในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต LPP ทํางานเป็นพิเศษสําหรับญาติและผู้ดูแล และสมาคมท้องถิ่น ทั่วนอร์เวย์ โดยความร่วมมือกับ ศูนย์ญาติและผู้ดูแลในออสโล LPP ได้จัดตั้ง สายด่วนแห่งชาติสําหรับญาติและผู้ดูแล LPP ยังให้บริการ แชทสนทนา ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือสนับสนุนได้โดยไม่คิดค่าบริการ คุณสามารถปิดบังตัวตนได้หากต้องการ

เว็บไซต์ดังกล่าว (lpp.no) ยังมีธนาคารความรู้ ที่คุณสามารถหาข้อเท็จจริง สิ่งตีพิมพ์ งานวิจัย ข้อกฎหมาย และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับญาติและผู้ดูแลและบทบาทของพวกเขาในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต ในธนาคารความรู้คุณจะพบพับ “Bare spør!” ซึ่งเป็นคู่มือเล็กๆ สําหรับญาติ ผู้ดูแล และผู้ป่วย ที่สามารถช่วยคุณถามคําถามที่ถูกต้องและค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อติดต่อกับบริการต่างๆ ด้านสุขภาพ

ข้อมูลติดต่อ

เว็บไซต์ของ LPP

สายด่วนสําหรับญาติและผู้ดูแล: +47 22 49 19 22

บริการผ่านการสนทนา