Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ทรัพยากรศาสนจักรต่อต้านความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศคืออะไร อดัมคืออะไร

Et kirkespir illustrerer at kirken har et tilbud til de som har opplevd seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt.

คุณเคยเผชิญกับความรุนแรงในคู่รักโดยแฟนของคุณหรือคุณเคยถูกเพื่อนข่มขืน – หรือใครบางคนจากการเข้าประกอบพิธีทางศาสนาหรือไม่ มูลนิธิศูนย์ทรัพยากรคริสตจักรต่อต้านความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ (Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep) ช่วยเหลือทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และมีหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับมืออาชีพและพนักงานคริสตจักร

ศูนย์ทรัพยากรคริสตจักรช่วยผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ที่ถูกทารุณกรรมและล่วงละเมิด ศูนย์ทรัพยากรคริสตจักรมีการให้คําปรึกษาชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว การทารุณกรรมและการล่วงละเมิดผ่านพบปะพูดคุยแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และบริการคริสตจักรและมีเครือข่ายการสนับสนุนทั่วประเทศ

ศูนย์นี้ยังให้การศึกษา คําแนะนําและความช่วยเหลือในการรับมือกับเหตุการทารุณกรรมและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อให้สภาพแวดล้อมของคริสตจักรเหมาะสมมากยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือและตอบสนองต่อความรุนแรงและการละเมิดทุกรูปแบบ จุดมุ่งหมายเฉพาะของมูลนิธิคือการป้องกันความรุนแรงและการล่วงละเมิด

พนักงานจะพูดเป็นภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย สามารถเตรียมบริการล่ามในการนัดหมายได้

ADAM – บริการสําหรับผู้ชายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ADAM เป็นบริการติดต่อและสนับสนุนผ่านคริสตจักรสําหรับผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ADAM มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการละเมิดในบริบทของชุมชนคริสเตียน แต่บริการของ ADAM นั้นเปิดกว้างสําหรับทุกคน บริการนี้จัดทําโดยผู้เชี่ยวชาญเพศชายที่มีการศึกษาที่เกี่ยวข้อง บริการประกอบด้วยการให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้คําปรึกษาส่วนบุคคล การให้คําปรึกษากลุ่มและกิจกรรมอื่น ๆ พร้อมกับคําแนะนําและข้อมูลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ

พนักงานจะพูดเป็นภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย สามารถเตรียมบริการล่ามในการนัดหมายได้

ข้อมูลการติดต่อ

อดัมตั้งอยู่ที่ Lovisenberggata 15A ในออสโล แต่รับสายจากทั่วนอร์เวย์

สายด่วนโทรศัพท์ 23 22 79 30 / 47 46 46 15

เว็บไซต์ของศูนย์ทรัพยากรศาสนจักรต่อต้านความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ

เกี่ยวกับ ADAM