Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

คุณขอความช่วยเหลือได้ – บริการสําหรับผู้ที่มีความสนใจทางเพศในเด็ก

detfinneshjelp.no - Det finnes hjelp - tilbud til deg med seksuell interesse for barn

คุณกลัวว่าคุณอาจกระทําการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กหรือไม่ คุณต้องการเรียนรู้วิธีควบคุมความหลงใหลสนใจที่มีต่อเด็กของคุณหรือไม่ “คุณขอความช่วยเหลือได้” เป็นบริการสําหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่มีความสนใจทางเพศในเด็ก

คนที่มีความสนใจทางเพศในเด็กมักจะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่การเรียนรู้เพื่อควบคุมความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้

เป้าหมายของ “คุณขอความช่วยเหลือได้” (Det finnes hjelp) คือการลดอุปสรรคในการติดต่อบริการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้ง่าย งานของผู้ช่วยเหลือคือดูแลคุณ ไม่ใช่ตัดสินคุณ

บริการนี้รวมถึง:

เกี่ยวกับการบำบัดรักษา

หากคุณต้องการให้มีการบำบัดรักษา คุณสามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง จะไม่มีข้อกําหนดสําหรับการส่งตัวต่อจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ การบำบัดรักษา ประกอบด้วยการบําบัดด้วยการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ การบำบัดรักษาจะเกิดขึ้นที่คลินิกผู้ป่วยนอก

นักบําบัดจะเป็นนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาคนที่มีความคิดและความรู้สึกทางเพศต่อเด็ก พนักงานมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ พนักงานจึงต้องป้องกันไม่ให้มีการแบ่งปันข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน (เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างเร่งด่วน)

โครงการการรักษาใน «คุณขอความช่วยเหลือได้» ได้รับการพัฒนาโดยผู้อํานวยการด้านสุขภาพของนอร์เวย์โดยความร่วมมือกับชุมชนวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุณขอความช่วยเหลือได้” บนเว็บไซต์ของโครงการ

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.