Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

การจัดการความโกรธคืออะไร

คุณมีปัญหาในการควบคุมความโกรธหรือไม่ สิ่งนี้มีผลกระทบต่อคู่สมรสและครอบครัวของคุณหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจสมัครขอความช่วยเหลือจากนักบำบัดของเราที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการความโกรธ

บริการนี้มีขึ้นในระดับชาติและมุ่งเน้นผู้กระทำความผิดที่มีอายุเกิน 18 ปี ใช้วิธีการบำบัดรักษาแบบกลุ่มเป็นหลัก แม้ว่าจะสามารถใช้เป็นรายบุคคลก็ตาม คุณสามารถเรียนรู้เทคนิคการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของคุณและทำการเปลี่ยนทัศนคติของคุณ

 

ต้นแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของรัฐบาลสำหรับจัดการกับการใช้ความรุนแรงกับผู้ใกล้ชิดและได้รับการพัฒนาขึ้นที่ศูนย์พัฒนาความสามารถแห่ง Broset ที่โรงพยาบาล St. Olav

นักบำบัดที่ใช้วิธีการนี้มักทำงาน ด้านสุขภาพจิต ที่ สำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัว หรือใน ศูนย์บริการสวัดิการเด็ก มีนักบำบัดสำหรับจัดการความโกรธทั้งหมด 400 คนในประเทศ (ปี ค.ศ.2016) เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ อาจมีล่ามให้หากจำเป็น

คุณสามารถติดต่อแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือสำนักงานให้คำปรึกษาครอบครัวเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการ


ข้อมูลเกี่ยวกับต้นแบบ Brøset และศูนย์บำบัดรักษาที่ได้รับการอนุมัติ (ชาวนอรเวย์เท่านั้น)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.