Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Miyaan u qalmaa qareenka gargaarka sharciga?

Du kan ha

Haddii aad aheyd dhibanaha dambiga halista ah, waxaad u qalmi kartaa caawin bilaash ah oo ka socoto qareenka gargaarka sharciga.

Haddii aad aheyd dhibanaha rabshada qoyska, kufsiga ama xadgudubka kaloo galmada, waxaad xaq u leedahay kulan bilaash ah oo qareenka aad la yeelatid ka hor intaadan go’aansan haddii aad sheegeysid ama aadan sheegeynin dambiga. Gofanatooraha Gobolka ayaa bixinayo qidmooyinka qareenka haddii aad go’aansatid inaadan soo sheegin dambiga. Haddii aad soo sheegtid dambiga, qareenka wuxuu isticmaalayaa maxkamada iyo magacaabista sida qareenka gargaarka sharciga kadib markii xadgudubka loo soo sheego booliska.

Qaar ka mid ah linkiyada illaha (boggaga webka) hoose waxaa lagu heli karaa kaliya af Norway iyo Ingiriis.

Waxaad u qalmeysaa qareenka gargaarka sharciga haddii aad aheyd dhibanaha hal ama kabadan oo dabiyada xigga:

Waxaad u qalmeysaa qareenka gargaarka sharciga haddii aad aheyd dhibanaha weerarka galmada halista ah ama xadgudubka (sida kufsiga, isdhaxgalka galmada markii aad aheyd canug ama isu taga aan la geynin). Isla sidaas ayay quseysaa haddii galmo ahaan uu kaaga faa’ideystay dhaqtar sida bukaan, ama xubinta shaqaalaha sida deegaanka machadka.

Haddii ay dhacdo rabshada qoyska, rabshada jireed ama cilmi nafsiga ah waa inay ahaataa mid daran oo lagu celiyay. Si markaas loogu tixgeliyo sida rabshada qoyska, dambiilaha waa inuu ahaadaa saaxib kuu dhow. ‘Saaxib kuu dhow’ waxaa ka mid ah xaasaska hadda iyo hore, jaalalka wada noolaanshaha, waaladiinta iyo carruurta. Carruurta la kulantay rabshada qoyska ayaa sidoo kale u qalmayo qareenka gargaarka sharciga.

Daawo muuqaalkaan ku saabsan sida loo arko qareenka gargaarka sharciga:

 

Waxaad sidoo kale u qalmeysaa qareenka gargaarka sharciga

  • haddii dhinaca kale lagu hayo amarka xakameynta ee gurigiina aad wadaagtaan, iyadoon laga eegin haddii amarka xakameynta la jibiyay ama aan la jibin
  • haddii qof uu jabiyay amarka xakameynta aan xiriirka laheyn ama xiriirka leh ee adiga kugu aadan
  • haddii aad la dhibaatootay waxyeelada jireed weyn ee ama cilmi nafsiga ama waxyeelada cilmi nafsiga sida ay sababtay xeerka rabshada, iyadoon laga eegin haddii dambiilaha uu yahay ama uusan aheyn qof aad taqaanid (tan si toos ah ayaa loogu dhaqmaa)
  • haddii aad tahay hooyo laga dhintay ama aabo ee canug ka hooseeyo da’da 18 kaas oo dhintay sida ay sababtay xadgudubka dambi

Maxkamada ayaa sidoo kale laga yaabaa inay u magacawdo qareenka gargaarka sharciga ee ku saleysan iqtiyaarka oo dacwadaha aan caadiga aheyn ee ku saleysan dabiiciga iyo darnaanta dacwada. Qodobkaan si toos ah ayaa loogu dhaqmaa.

Sharciyada quseeyo u qalmida qareenka gargaarka sharciga way adagtahay, oo way ku adkaan kartaa in la go’aansado haddii aad ku daboolantahay qorshaha. Qareenka ayaa kaa caawin karo qiimeynta haddii dacwadaada ay ku siineyso qareenka gargaarka sharciga oo bilaash ah.

Markii ay kowdii ay kulmaan dhibanayaasha iyo badbaadayaasha dacwadaha quseeyo rabshada qoyska, kufsiga ama weerarka kale ee galmada, booliska ayaa kuu sharaxato suurtogalnimada lahaanshaha qareenka gargaarka sharciga ee loo magacaabay dacwada.

Wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan qareenada gargaarka sharciga, fiiri Sadarka 9 ee Xeerka Habraaca Dambiga Norway (straffeprosessloven)

Qareenka gargaarka sharciga waxaa u magacaabayo maxkamada, oo waad dooran kartaa qareen walboo aad rabtid. Xaaladaha degdega ah, booliska waxaa laga yaabaa inay u yeeraan qareenka la siinayo isla booska sida qareenka maxkamada magacowday.

Guudmarka qareenada gargaarka sharciga ee joogtada ah ee ka socdo domstolen.no (pdf)

Guudmarka qareenada gargaarka sharciga ee Advokatenhjelperdeg.no, “Finn advokat” (“Raadi qareen”) adeega

Haddii aad go’aansatid inaad soo sheegtid dambiga, qareenka gargaarka sharciga wuxuu ku siinayaa tallo uto taageero la xiriirto su’aaleynta booliska, oo ku caawiyo inta lagu jiro baaritaanka iyo dacwadaha maxkamada. Qareenka gargaarka sharciga ayaa masuul ka noqonayo illaalinta xaquuqaha habraaca dhibanaha, iyo meesha ku haboon ee caawinta lagu bixinayo gudbinta sheegashada ee magdhowga dacwada.

 

Maqaalkaan waxaa qoray dinutvei.no oo kaashanayo shirkada sharciga Salomon-Johansen AS