Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

«دوست و پشتوانه» چیست؟

Du kan snakke med en ressursvenn om vold i nære relasjoner.

آیا به‌زودی از پناهگاه بحران خارج می‌شوید؟ آیا پس‌از جدایی از شریک عاطفی خشن خود احساس تنهایی می‌کنید و شبکه اجتماعی ندارید؟ یک «دوست و پشتوانه» می‌تواند در مرحله آسیب‌پذیر و حساس شروع یک زندگی جدید از شما حمایت کند.

متأسفانه، بسیاری از قربانیان خشونت خانگی در نهایت به زندگی با فرد آزارگر برمی‌گردند زیرا گزینه دیگری ندارند.

چه کسی واجد شرایط استفاده از «دوست و پشتوانه» است؟

اگر از شریک عاطفی خشن خود جدا شده‌اید و به‌زودی از پناهگاه بحران خارج می‌شوید، خدمات «دوست و پشتوانه» برای شما دردسترس است. اگر در پناهگاه زندگی نکرده‌اید اما به‌دنبال «دوست و پشتوانه» هستید، پناهگاه ابتدا باید وضعیت شما را ازنظر خطر ارزیابی کند.

«دوست و پشتوانه» به‌عنوان منبع حمایت و دوست همراهی برای زمان دشوار درنظر گرفته شده است. رابطه بین شما و دوست و پشتوانه باید به‌عنوان دو شریک کاملاً برابر احساس شود. هدف از این خدمات حصول اطمینان از این است که قربانیان آزار به زندگی با شریک خشن خود برنمی‌گردند. به‌این شرط که به زندگی با فرد آزارگر برنگردید، می‌توانید تا دوازده ماه «دوست و پشتوانه» داشته باشید. «دوست و پشتوانه» می‌تواند هر ماه دو تا چهار بار با شما ملاقات کند.

با چه کسی روبرو خواهید شد؟

دوستان و پشتوانه‌ها داوطلبان زنی هستند که در زمینه‌هایی مانند تروما، خشونت در روابط نزدیک، رازداری و تعیین مرز آموزش دیده‌اند. دوستان و پشتوانه‌ها به زبان نروژی صحبت می‌کنند اما بعضی‌از آن‌ها انگلیسی هم صحبت می‌کنند. در برخی موارد، خدمات می‌تواند به زبان‌های دیگر نیز ارائه شود.

آیا مایل به داشتن دوست و پشتوانه هستید؟

این طرح توسط شاخه‌های محلی «انجمن بهداشت عمومی زنان نروژ» در سراسر نروژ، در همکاری نزدیک با پناهگاه‌های بحران محلی و دفاتر مرکزی انجمن بهداشت عمومی زنان نروژ (N.K.S) هماهنگ شده است. اگر مایل به داشتن دوست و پشتوانه هستید، از پناهگاه خود بخواهید با شاخه محلی «انجمن بهداشت عمومی زنان نروژ» تماس بگیرد.

فهرستی از پناهگاه‌های بحران در اینجا آمده است.

مروری کلی از شاخه‌های محلی N.K.S.‎ در اینجا آمده است.

همچنین می‌توانید در وب‌سایت N.K.S.‎ درباره دوستان و پشتوانه‌ها و اینکه در چه جاهایی در نروژ این خدمات ارائه می‌شود اطلاعات بیشتری کسب کنید.