Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

خط تلفنی راهنمایی و مشاوره برای قربانیان سوءاستفاده جنسی – 800 57 000

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

خط تلفنی راهنمایی و مشاوره برای قربانیان سوءاستفاده جنسی (Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte) یک خدمت تلفنی برای کودکان و بزرگسالان است.

خط تلفنی راهنمایی و مشاوره به قربانیان سوءاستفاده جنسی تمام نروژ را پوشش می‌دهد، رایگان است و به‌صورت شبانه‌روز باز است. بستگان و متخصصان بخش دولتی نیز می‌توانند برای مشاوره و راهنمایی با خط کمک تماس بگیرند.

می‌توانید راهنمایی، مشاوره و پاسخ سوالات خود را دریافت کنید، یا اگر فقط به شخصی برای گوش دادن احتیاج دارید می‌توانید تماس بگیرید. همچنین می‌توانید برای مکان‌یابی سایر خدمات در نزدیکی محل زندگی خود کمک بگیرید.

«کارکنان این خط تلفنی راهنمایی و مشاوره در SMISO Vestfold (مرکز پشتیبانی از قربانیان زنای با محارم و تجاوز جنسی) کار می‌کنند»

اگر می‌خواهید، می‌توانید به‌صورت ناشناس با خط تلفنی راهنمایی و مشاوره تماس بگیرید، به این معنا که نیازی نیست نام خود را بگویید یا نام شخص دیگری را برای خود به کار ببرید. کارمندان به زبان نروژی صحبت می‌کنند. راهنما به زبان انگلیسی نیز موجود است.

کارکنان این خط تلفن کمکی در SMISO Vestfold (مرکز پشتیبانی از قربانیان زنای با محارم و تجاوز جنسی) کار می‌کنند و در پاسخ به قربانیان سوءاستفاده جنسی باتجربه هستند.

کارکنان وظیفه دارند محرمانه بودن موارد را حفظ کنند، بدین معنا که آنها فقط می‌توانند با رضایت شما یا اگر خطری برای زندگی یا عضوی از بدن شما وجود داشته باشد، اطلاعات شخصی شما را به طرف‌های سوم بدهند.

این خط تلفنی راهنمایی و مشاوره، توسط SMISO Vestfold تحت اداره امور کودکان، جوانان و خانواده نروژ اداره می‌شود.

طلاعات تماس

تلفن خط تلفنی راهنمایی و مشاوره 800 57 000

وب‌سایت خط تلفنی راهنمایی و مشاوره