Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

جایگزین خشونت (ATV) چیست؟

Alternativ til Vold tilbyr behandling til voldsutøvere, både menn og kvinner

آیا شما شریک زندگی خود را می‌زنید؟ آیا از طریق دیگر نسبت به نزدیکان خود عصبانی می‌شوید، تهدید می‌کنید یا خشن هستید؟ بنیاد جایگزین خشونت (ATV) به مرتکبان خشونت، چه زن و چه مرد، درمان ارائه می‌دهد.

خدمت ATV شامل مکالمات فردی و گروه‌درمانی است.

تمام دفاتر دستورالعملهای ویروس کرونا را دنبال میکنند و استفاده از آنها کاملاً ایمن است.

اگر مایل هستید درمان شوید، می‌توانید از پزشک عمومی خود یا متخصص دیگری بخواهید که شما را ارجاع دهد، یا اینکه خودتان می‌توانید با ATV تماس بگیرید. اگر ATV قادر به کمک شما نباشد، ممکن است به خدمت دیگری ارجاع شوید.

این فیلم درباره تماس با ATV را تماشا کنید :

 

بیشتر درمانگران ATV روانشناس هستند. کارکنان وظیفه دارند محرمانگی پرونده‌ها را حفظ کنند و بنابراین از به‌اشتراک‌گذاری هرگونه اطلاعات در مورد شما با دیگران بدون رضایت قبلی شما منع می‌شوند، مگر اینکه خطر مستقیم آسیب به کسی وجود داشته باشد. در صورت لزوم می‌توان یک مترجم ارائه داد.

بیشتر دفاتر برای این خدمت هزینه دریافت می‌کنند، اما برخی از آنها رایگان هستند.

فهرست خدمات ATV در نروژ.

برخی از دفاتر ATV همچنین به قربانیان خشونت و کودکانی خدمات ارائه می‌دهند که در خانواده با خشونت زندگی می‌کنند.

ATV بنیادی است که بودجه خود را از دولت مرکزی و محلی و همچنین از اوقاف و منابع دیگر دریافت می‌کند.

 

تماس

وبگاه ATV

رایانامه: post@atv-stiftelsen.no