Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

พูดคุยกับแพทย์ของคุณ เกี่ยวกับความรุนแรงหรือการทารุณกรรม

Snakk med fastlegen om vold og overgrep. For utsatt, utøver og pårørende

คุณเคยประสบปัญหากับคู่สมรสที่ใช้ความรุนแรง เคยถูกทารุณกรรมหรือเคยมีลักษณะของการใช้ความรุนแรงที่บ้านหรือไม่ คุณกำลังพยายามทำใจกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่หรือไม่ หรือว่าคุณกลัวที่จะถูกบังคับให้แต่งงาน บางทีคุณอาจเป็นญาติของผู้ที่กําลังประสบกับความรุนแรงหรือการทารุณกรรมใช่หรือไม่

ทางแพทย์สามารถเป็นผู้ฟังที่ดีและมีประสบการณ์ในการจัดการกับผู้ที่มีปัญหา แพทยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางกายภาพ ไปจนถึงสุขภาพจิต และปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์/ใช้สารเสพติด ซึ่งหมายความว่าแพทย์ของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณในทุกด้านเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับการตรวจ รักษา หรือติดตามผล ซึ่งแพทย์มักจะมีภาพรวมที่ดีในด้านสุขภาพและสถานการณ์ชีวิตของผู้ป่วย

แพทย์ของคุณสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีและมีประสบการณ์ในการจัดการกับผู้ที่มีปัญหา

 

แพทย์ของคุณมีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายในทันที แพทย์ของคุณอาจจัดให้มีล่ามในกรณีที่จำเป็น

แพทย์ของคุณสามารถแนะนําคุณเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางหากจําเป็น หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เสนอความช่วยเหลือซึ่งไม่จําเป็นต้องมีการอ้างอิงเช่น ที่พักพิงในภาวะวิกฤตสํานักงานสวัสดิการครอบครัว เป็นต้น แพทย์ของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน ประเมิน และติดตามผลเมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือจากบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางหรือบริการประเภทอื่นๆ

โครงการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุขและคุณจำเป็นต้องจ่ายเพียงค่าดำเนินการและมีส่วนต่างกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ที่ helsenorge.no คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพทย์ของคุณได้