Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

คุณเคยถูกใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายหรือไม่ คุณสามารถพูดคุยกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP)

คุณเคยประสบปัญหากับคู่สมรสที่ใช้ความรุนแรง เคยถูกทำร้ายร่างกายหรือเคยมีการใช้ความรุนแรงที่บ้านหรือไม่ คุณกำลังต่อสู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ หรือว่าคุณกลัวที่จะถูกบังคับให้แต่งงาน คุณสามารถพูดคุยกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางกาย สุขภาพจิต และดื่มแอลกอฮอล์/เสพสิ่งเสพติด นั่นหมายความว่าแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อสุขภาพทุกด้านของคุณเมื่อตรวจรักษาและติดตามผล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมักจะมีภาพรวมที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพและสถานการณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปยังสามารถเป็นคู่สนทนาที่ดีและมีประสบการณ์ในการพบปะกับผู้ที่ประสบปัญหา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสามารถเป็นคู่สนทนาที่ดีและมีประสบการณ์ในการพบปะกับผู้ที่ประสบปัญหา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอาจมีล่ามให้หากจำเป็น

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของคุณสามารถส่งตัวคุณไปยังบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางได้หากจำเป็น หรือแจ้งให้คุณทราบถึงหน่วยงานอื่นที่ให้ความช่วยเหลือ และไม่จำเป็นต้องมีการส่งต่อ เช่น ที่พักพิงในภาวะวิกฤต, สำนักงานสวัสดิการครอบครัว ฯลฯ นอกจากนี้ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของคุณยังเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานตรวจสอบและติดตามผลเมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ฯลฯ

แผนการแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุข และคุณจ่ายค่าบริการสำหรับผู้ใช้บริการสามัญ


ที่ helsenorge.no จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและวิธีการเปลี่ยนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของคุณ (ชาวนอรเวย์เท่านั้น)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.