Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

انجمن ملی مراقبان بهداشت روان (LPP) چیست؟

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Logo

در معرض خشونت قرار گرفتن می‌تواند منجر به نیاز به مراقبت‌های بهداشت روان شود. اگر از اقوام یا مراقبان هستید، می‌توانید از انجمن ملی مراقبان بهداشت روان (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse، LPP) مشاوره و کمک بگیرید.

LPP یک سازمان ملی منافع و کاربری برای اقوام و مراقبان سلامت روان است. LPP منحصراً برای اقوام و مراقبان کار می‌کند ودر سراسر نروژ دارای انجمن‌های محلی است. LPP با همکاری مرکز بستگان و مراقبان در اسلو یک خط کمک ملی برای اقوام و مراقبان ایجاد کرده است. LPP همچنین یک سرویس گپ را اجرا می‌کند که در آن می‌توانید راهنمایی و پشتیبانی رایگان دریافت کنید. اگر ترجیح می‌دهید، می‌توانید ناشناس بمانید.

این وبگاه (lpp.no) همچنین دارای یک بانک اطلاعاتی است که در آن می‌توانید حقایق‌، نشریات، تحقیقات، قانون‌گذاری و سایر اطلاعات در مورد نزدیکان و مراقبان و نقش آنها در سلامت روان را بیابید. در این بانک اطلاعات همچنین “Bare spør!” را خواهید یافت.، یک کتابچه راهنمای کوچک برای بستگان، مراقبان و بیماران که می‌تواند به شما کمک کند در هنگام تماس با خدمات بهداشتی، نوع مناسب سوالات را بپرسید و اطلاعات مفیدی به دست آورید.

تماس

وبگاه LPP

خط راهنما برای بستگان و مراقبان: +47 22 49 19 22

خدمت گپ