Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مرکز اقوام چیست؟ (Pårørendesenteret)

Pårørendesenteret Logo

خویشاوند فردی با بیماری جدی یا معلولیت می‌تواند مطالبه‌گری را در پی داشته باشد و به این معنی است که شما نیز به حمایت نیاز دارید. بین مراقبت مسئولانه نسبت به دیگران و مراقبت خوب از خود هیچ تعارضی وجود ندارد.

www.pårørendesenteret.no (مرکز منابع آنلاین بستگان) مطالب، نکات، مشاوره و اطلاعات مفیدی درباره حقوق اقوام و منابع کمکی مفیدی ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید در مورد تجربیات سایر اقوام بخوانید.

این وب‌سایت توضیح می‌دهد که چگونه از خود، یکی از بستگان بیمار یا معلول و بستگان آنها مراقبت کنید و خدمات بهداشت عمومی می‌تواند به عنوان یک مراقب به شما کمک کند. این مرکز برای حمایت از همه اقوام است، صرف نظر از شرایط، سن و یا نزدیک بودن آنها به اقوامی که از آنها مراقبت می‌شود.

مرکز «خط راهنمای اقوام» (Pårørendelinjen) از طریق گپ آنلاین، ایمیل یا فرم تماس آنلاین و از طریق تلفن 90 90 48 48 به اقوام مشاوره می‌دهد.

کارمندان به زبان نروژی صحبت می‌کنند. راهنما به زبان انگلیسی نیز موجود است. می‌توان ترتیبات لازم را برای یک مترجم فراهم کرد این مرکز در استاوانگر واقع شده است و مشاوره، تربیت و آموزش را برای اقوام و متخصصان ارائه می‌دهد. برای متخصصانی که در خدمات بهداشتی و درمانی با اقوام سر و کار دارند، وب‌سایتی اختصاصی وجود دارد: pårørendeprogrammet.no.

Pårørendesenteret.no، سرویس آنلاین به اقوام، در سال 2017 تاسیس شد و توسط بنیادی به همین نام مدیریت می‌شود که در سال 1998 در استاوانگر تأسیس شده است. این بنیاد با بودجه عمومی تأمین می‌شود.

اطلاعات تماس

وب‌سایت مرکز اقوام

شماره تلفن خط کمکی مربوط به مرکز اقوام: 51 53 11 11

خدمت گپ دوستانه در مرکز اقوام