Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay Xarunta Qaraabada? (Pårørendesenteret)

Pårørendesenteret Logo

Ahaanshaha qaraabada qof qabo jiro daran ama curyaannimo wuxuu noqon karaa dalab oo la micna ah inaad sidoo kale taageero u baahantahay. Ma jiraan qilaaf u dhaxeeyo daryeel bixiyaha masuulka ka ah ee dhinaca dadka kale iyo daryeelida wanaagsan ee nafsadaada.

www.pårørendesenteret.no (xarunta illaha onleenka qaraabada) waxay bixisaa suugaan waxtar leh, tallooyin, tallo iyo warbixin oo xaquuqaha qaraabada iyo illaha caawinta. Waxaad sidoo kale aqrin kartaa wax ku saabsan waaya aragnimada qaraabada kale.

Websaydka wuxuu sharaxayaa sida loo daryeelo nafsadaada, qaraabo jiran ama curyaan ah iyo qaraabadooda, sida adeega caafimaadka bulshada kuugu caawin karo sida daryeele. Xarunta waxay u jirtaa inay taageerto dhammaan qaraabada, iyada oo aan laga eegin xaaladahooda, da’da ama sida dhow ay u yihiin qaraabada ay daryeelayaan.

Xarunta “Qadka caawinta Qaraabada” (Pårørendelinjen) waxay ku bixisaa la talinta qaraabada dhinaca sheekada onleenka, i-meelka ama foomka xiriirka onleenka iyo dhinaca taleefonka 90 90 48 48.

Shaqaalaha waxay ku hadlaan af Noorweeyaan. Caawinta sidoo kale waxaa lagu heli karaa af Ingiriiis. Diyaarinada waxaa loo sameyn karaa turjubaan Xarunta waxay ku taalaa Stavanger oo waxay bixisaa la talin, tababar iyo waxbarasho oo labada qaraabada iyo xirfadlayaasha. Wixii xirfadlayaasha kala qeybgalayo qaraabada ee adeegyada caafimaadka iyo daryeelka, waxaa jiro websayd loogu tallogalay: pårørendeprogrammet.no.

Pårørendesenteret.no, adeega onleenka ee qaraabada, waxaa la aasaasay 2017 oo waxaa maareeyo ururka isku magaca ah, waxaa lagu aasaasay Stavanger gudaha 1998. Ururka waxaa maalgeliyo dowlada.

Warbixinta xiriirka

Websaydka Xarunta Qaraabada

Lambarka qadka caawinta taleefonka Xarunta Qaraabada: 51 53 11 11

Adeega sheekada Xarunta Qaraabada