Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

dinutvei.no คืออะไร

thailand

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คำแนะนำของประเทศนอร์เวย์สำหรับการให้ความช่วยเหลือในรูปของบริการ ข้อมูล และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะอื่นๆ และการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

เป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือของ Dinutvei.no:

  • ผู้ที่ประสบหรือเคยประสบกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
  • ผู้ที่ทำให้เกิดความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดต่อบุคคลอื่น
  • ครอบครัว เพื่อน รวมถึงผู้ที่ห่วงใย ตลอดจนต้องการความช่วยเหลือและคําแนะนํา
  • ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรต่างๆ

เว็บไซต์นี้ให้บริการสำหรับผู้ใหญ่ โดยไม่รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี อย่างไรก็ตาม เราคาดหวังว่าข้อมูลของเราอาจเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนบางคน

หากคุณเป็นเด็กหรือเยาวชน หรือมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน เราขอแนะนําเว็บไซต์ ung.no (ภาษานอร์เวย์เท่านั้น) หรือ สายด่วนฉุกเฉินสำหรับเด็กและเยาวชน 116 111 (พร้อมให้บริการหลายภาษา)

ที่ dinutvei.no มีบริการอะไรให้แก่คุณบ้าง

เราต้องการช่วยเหลือทุกคนโดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ความสามารถในการทํางาน และตำแหน่งทางการเมืองหรือทางศาสนา คุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และความคิดเห็นที่ทันต่อเหตุการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

บริการถาม-ตอบออนไลน์

คุณมีคําถามเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือความรุนแรงต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือไม่ คุณสามารถถามเราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนผ่านทางบริการถาม-ตอบออนไลน์ของเรา คุณสามารถเขียนคำถามส่งมาถึงเราเป็นภาษาอังกฤษได้หากคุณไม่ได้พูดภาษานอร์เวย์ ในกรณีนี้เราจะตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษ

มีการแปลข้อมูลอะไรบ้าง

โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะแปลข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ เรายังแปลบทความที่น่าสนใจบางหัวข้อด้วย

ภารกิจ

Dinutvei.no เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลนอร์เวย์เพื่อป้องกันความรุนแรงต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดย ศูนย์การศึกษาภาวะเครียดจากเหตุการณ์รุนแรงและสะเทือนขวัญแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies หรือ NKVTS) และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of Justice and Public Security)