Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

คุณมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงหรือไม่ สายด่วนสําหรับผู้ชายมีบริการอะไรบ้าง

Tankefull mann sitter i vinduskarm

คุณกําลังเผชิญกับปัญหาความก้าวร้าวและแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงของคุณเองหรือคุณกลัวว่าคุณอาจหันไปใช้ความรุนแรงหรือไม่ สายด่วนรับสายจากผู้ชายที่ต้องเผชิญกับความรุนแรง

สายด่วนช่วยเหลือสำหรับผู้ชาย (Mannstelefonen) มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป – ศูนย์ทรัพยากรสําหรับผู้ชาย การโทรไปที่สายด่วนช่วยเหลือสำหรับผู้ชายจะได้รับการตอบรับโดยคนที่คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาส่วนใหญ่รวมถึงความรุนแรง การทำร้ายร่างกายหรือการทารุณกรรม เจ้าหน้าที่สายด่วนอาสาสมัครดังกล่าวได้รับการฝึกฝนให้ให้คําปรึกษาผู้โทรมาร้องทุกข์

นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ การหย่าร้างและการดูแลบุตรหรือปัญหาสิทธิพบบุตร ความรุนแรงภายในครอบครัวหรือการทารุณกรรมที่คุณตกเป็นเหยื่อ ความโดดเดี่ยว การแปลกแยกและความขัดแย้งหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่คุณกําลังต้องเผชิญ เจ้าหน้าที่สายด่วนที่รับสายมีหน้าที่รักษาความลับ

“สายด่วนช่วยเหลือสำหรับผู้ชายเป็นบริการสายด่วนโทรศัพท์ที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์โดยเฉพาะมุ่งเป้าไปที่ผู้ชาย สายด่วนมีหน้าที่รับสายจากผู้ชายที่ต้องเผชิญกับความรุนแรง”

สายด่วนสามารถช่วยคุณรับมือกับปัญหาของคุณและอาจทําให้ได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับปัญหานั้น

หากคุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เจ้าหน้าที่สายด่วนจะแนะนําคุณเกี่ยวกับบุคคลที่ควรติดต่อ

หากคุณต้องการพูดคุยกับใครบางคนอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลากลางวัน หมายถึงนอกเวลาเปิดทําการตอนเย็นของสายด่วนช่วยเหลือสำหรับผู้ชาย ให้โทรไปที่ การปฏิรูป – ศูนย์ทรัพยากรสําหรับผู้ชายที่หมายเลข 22 34 09 50 พวกเขาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้เวลาในการพูดคุยกับคุณ

พนักงานจะพูดเป็นภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

ข้อมูลการติดต่อ

สายด่วนช่วยเหลือผู้ชาย 22 34 09 60วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17.00น. – 20.00 น. ในตอนเย็น (ยกเว้นวันหยุดราชการส่วนใหญ่)

เว็บไซต์สายด่วนช่วยเหลือสำหรับผู้ชาย