Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner

Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet en oversikt over eksisterende rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner i hjelpeapparatet. Denne kan være nyttig for nettopp deg.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og helseproblem med store konsekvenser for den enkelte utsatte. Gode rutiner er en forutsetning for at helse- og omsorgstjenesten skal kunne identifisere og møte både utsatte og utøvere av vold slik at de får god og riktig hjelp raskt. Det er av stor betydning at det offentlige hjelpeapparatet er i stand til å avdekke hvem som utøver eller er utsatt for vold, og å igangsette relevante tiltak.

For at gode rutiner skal vare og være lik innad i tjenestene, må disse støttes av retningslinjer, veiledere, prosedyrer og andre rutineguider. Arbeidet med slike rutineguider vil også være en pådriver til å heve kvaliteten i tjenestene, tydeliggjøre kunnskapsgrunnlaget og bidra til kvalitetssikring. Videre kan rutineguider styrke samhandling ved at samarbeidspartnere har oversikt over hva andre tjenester gjør og hvordan de arbeider, samt at arbeidsfordelingen tydeliggjøres og blir kjent av alle innen tjenestene.

Denne oversikten er derfor nyttig for deg som leter etter eksisterende rutiner eller kartleggingsverktøy, samtidig som den danner et grunnlag for å vurdere hvilke områder det er behov for nye rutineguider eller retningslinjer på.

Utarbeidelsen av oversikten er et ledd i Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 «Et liv uten vold». Den viser blant annet mangler knyttet til avdekking av vold mot eldre og omsorgssvikt av barn, samt for avdekking av vold innen psykisk helsevern for barn og voksne.

Oversikten finner du her:
Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner.

På nettsiden “Kartleggingsverktøy” på nkvts.no kan du finne enkelte av verktøyene.