Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) skal bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt gjennom innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.

Senteret skal innhente og formidle kunnskap om kriminalitetsforebygging gjennom opplæring og konferanser, i dialog med tilskuddsmottakere og kommuner og ved å avdekke kunnskapsbehov og behov for forskning innenfor det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et viktig oppdrag er å skape større bevissthet om sektorovergripende utfordringer og løsninger på det kriminalitetsforebyggende området.

Kfk har i samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Husbanken og Medietilsynet utviklet en nettbasert veiviser for alle som arbeider med kriminalitetsforebygging.

Senteret forvalter tre tilskuddsordninger: Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

KfK er organisert i Sekretariatet for konfliktrådene som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.


e-post

Besøks- og postadresse: Møllergata 16, 0179 Oslo

Nettstedet til Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging


KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.