Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hemmelig adresse, adressesperre, ny identitet og skjerming

Hemmelig adresse, adressesperre, ny identitet og skjerming er virkemidler politiet kan ta i bruk for å beskytte deg hvis du utsettes for vold eller trusler.

Hemmelig adresse/relokalisering

Du kan ha behov for, for kortere eller lengre tid, å flytte til hemmelig adresse. Det kan være snakk om å flytte til kommunal bolig, krisesenter, hotell, eller bolig/fritidseiendom som leies og som er ukjent for alle, inkludert familie og venner. Du blir da vanskeligere å finne for den som utøver vold og/eller truer. Flytting kan være aktuelt innenfor samme politidistrikt, til en annen del av landet eller til et annet land.

Adressesperre

Det finnes to typer adressesperre. Adressesperre kode 7 er mindre streng enn kode 6.

Adressesperre kode 7 eller «fortrolig adresse» innebærer at adressen din ikke skal gis ut til private. Adresseopplysninger er likevel tilgjengelig for alle offentlige myndigheter som har tilgang til opplysninger fra folkeregisteret. I enkelte tilfeller kan folkeregisteret gi ut adresseopplysninger som er sperret under kode 7. Ett eksempel er kreditorer som kan dokumentere skriftlig at de har et pengekrav som er forfalt.

Hemmelig adresse, adressesperre, ny identitet og skjerming er virkemidler politiet kan ta i bruk for å beskytte deg hvis du utsettes for vold eller trusler. 

Adressesperre kode 6 eller «strengt fortrolig adresse» innebærer at opplysninger om adressen din ikke skal gis ut til noen. Den egentlige adressen din finnes bare i en del av folkeregistersystemet som kun er tilgjengelig for Skatteetaten. Kun autoriserte personer i Skattedirektoratet har tilgang til adressen.

Hvis du lurer på om du kan få adressesperre, må du henvende deg til lokalt politi på telefon 02800 eller ved å møte opp personlig.

Ny identitet (fiktiv identitet)

Fiktiv identitet innebærer at den virkelige identiteten din fjernes fra Folkeregisteret, og erstattes med fingert fødselsnummer og navn.

Søknad om ny identitet fremmes til politiet der du bor. Lokalt politi sender saken videre til Kripos hvis det kommer til at du har behov for ny identitet. Kripos forbereder så saken for Politidirektoratet som bestemmer utfallet i denne typen saker. Å leve med ny identitet fører til en del utfordringer i dagliglivet. Kripos har derfor som oppgave å bistå og ha kontakt med deg som skal beskyttes.


Skjerming

Hvis du får adressesperre i Folkeregisteret eller fiktiv identitet, vil politiet også vurdere om du skal gis skjerming i andre offentlige eller private registre. Eksempler på slike registre er motorvogn- og førerkortregisteret, og telefonkatalogen. 

Hemmelig adresse, adressesperre, ny identitet og skjerming https://dinutvei.no/utsatt/beskyttelsestiltak/263-hemmelig-adresse-adressesperre-ny-identitet-og-skjerming

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det