Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ หากคุณใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น

Snakk med fastlegen om vold og overgrep

คุณอารมณ์ร้อน ถูกยั่วยุได้ง่าย และมีปัญหาในการควบคุมความโกรธของคุณหรือไม่ คุณเคยข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงกับคู่สมรสหรือบุตรหลานหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าคุณมีปัญหาด้านการใช้ความรุนแรง คุณสามารถบอกเล่าปัญหากับแพทย์ของคุณได้

แพทย์หรือแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practicioners – GP) มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางกายภาพ ไปจนถึงสุขภาพจิต และปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์/ใช้สารเสพติด ซึ่งหมายความว่าแพทย์ของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณในทุกด้านเมื่อคุณได้รับการตรวจ รักษา และติดตามผล แพทย์มักจะมีภาพรวมที่ดีในด้านสุขภาพและสถานการณ์ชีวิตของผู้ป่วย จึงสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีและมีประสบการณ์ในการจัดการกับผู้ที่มีปัญหาได้

 

ทางแพทย์สามารถเป็นผู้ฟังที่ดีและมีประสบการณ์ในการจัดการกับผู้ที่มีปัญหา

แพทย์ของคุณมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีผู้ใดได้รับอันตรายในทันที แพทย์ของคุณอาจจัดให้มีล่ามในกรณีที่จำเป็น

นอกจากนี้แพทย์ของคุณยังสามารถแนะนําคุณเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางหากจําเป็นหรือแจ้งเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เสนอความช่วยเหลือและไม่จําเป็นต้องมีการอ้างอิงเช่น สํานักงานสวัสดิการครอบครัวหรือ บริการทางเลือกต่างๆ ของนอร์เวย์ต่อศูนย์ความรุนแรง เป็นต้น แพทย์ของคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน ประเมิน และติดตามผลเมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือจากบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางหรือบริการประเภทอื่นๆ

โครงการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุขและคุณจำเป็นต้องจ่ายเพียงค่าดำเนินการและมีส่วนต่างกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ที่ helsenorge.no คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพทย์ของคุณได้