Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

คุณใช้ความรุนแรงหรือกระทำผิดโดยการทำร้ายร่างกายหรือไม่ คุณสามารถพูดคุยกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP)

คุณเป็นคนอารมณ์เปลี่ยนแปลง โมโหง่าย และมีปัญหาในการควบคุมความโกรธหรือไม่ คุณเคยข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงกับคู่สมรสหรือบุตรหลานหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าคุณมีปัญหาด้านการใช้ความรุนแรง คุณสามารถแจ้งปัญหากับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของคุณ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางกาย สุขภาพจิต และดื่มแอลกอฮอล์/เสพสิ่งเสพติด นั่นหมายความว่าแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดของคุณเมื่อตรวจรักษาและติดตามผล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมักจะมีภาพรวมที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพและสถานการณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปยังสามารถเป็นคู่สนทนาที่ดีและมีประสบการณ์ในการพบปะกับผู้ที่ประสบปัญหา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสามารถเป็นคู่สนทนาที่ดีและมีประสบการณ์ในการพบปะกับผู้ที่ประสบปัญหา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอาจมีล่ามให้หากจำเป็น

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของคุณสามารถส่งตัวคุณไปยังบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางได้หากจำเป็น หรือแจ้งให้คุณทราบถึงหน่วยงานอื่นที่ให้ความช่วยเหลือ และไม่จำเป็นต้องมีการส่งต่อ เช่น ศูนย์สวัสดิการครอบครัว ทางเลือกในการใช้ความรุนแรง ฯลฯ นอกจากนี้ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของคุณยังเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานตรวจสอบและติดตามผลเมื่อคุณได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ฯลฯ

แผนการแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุข และคุณจ่ายค่าบริการสำหรับผู้ใช้บริการสามัญ


ที่ helsenorge.no จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและการเปลี่ยนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (ชาวนอรเวย์เท่านั้น)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.