Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

สายด่วนให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดเพื่อช่วยเหลือกรณีที่ถูกบังคับให้แต่งงานและการขริบอวัยวะเพศหญิงคืออะไร

บุคคลในครอบครัวของคุณต้องการเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณควรจะแต่งงานกับใครหรือไม่ คุณกลัวที่จะต้องถูกขริบอวัยวะเพศหญิงหรือไม่ สายด่วนให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดเพื่อช่วยเหลือกรณีที่ถูกบังคับให้แต่งงานและถูกขริบอวัยวะเพศหญิงสามารถให้คำแนะนำวิธีจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวแก่คุณได้

สายด่วนให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดให้คำแนะนำในหลายรูปแบบเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงซึ่งแสดงถึงการไม่ให้เกียรติ เช่น

  • ความกดดันที่จะต้องแต่งงาน
  • ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจากผู้อยู่ใกล้ชิด
  • กลัวที่จะถูกทิ้งไว้ต่างประเทศซึ่งขัดกับความตั้งใจของคุณ
  • การขริบอวัยวะเพศหญิงซึ่งเกิดขึ้นแล้วหรือกลัวจะโดนเหมือนกัน
  • ความขัดแย้งภายในครอบครัว

สายด่วนให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดยังให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับ:

  • บุคคลที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนหรือคนรู้จัก
  • ผู้ปกครองที่ต้องการหาโอกาสที่จะเลี้ยงบุตรหลานในวัฒนธรรมใหม่
  • เจ้าหน้าที่ในระบบสนับสนุนหรือผู้อื่นที่ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงซึ่งแสดงถึงการไม่ให้เกียรติในการทำงาน

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่สายด่วนให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดยังสามารถติดต่อส่วนอื่นของระบบสนับสนุน

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ พนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่สายด่วนช่วยเหลือของสภากาชาดมีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลอื่นหากไม่ได้รับความยินยอมของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งอีเมลถึง info.tvangsekteskap@redcross.no, หรือติดต่อผ่าน Facebook


โทรศัพท์ 815 55 201

อีเมล: info.tvangsekteskap@redcross.no

เว็บไซต์สายด่วนให้ความช่วยเหลือของสภากาชาด (ชาวนอรเวย์เท่านั้น)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.