Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

สถาบันเพศวิทยาคลินิกและการบำบัด (IKST)

Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST)

IKST เป็นคลินิกเอกชนที่ให้คําปรึกษา จิตบําบัดและความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องเพศของพวกเขา กลุ่มลูกค้ารวมทั้งผู้ใหญ่และเด็ก/วัยรุ่น

คลินิกให้ความช่วยเหลือทั้งสําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและผู้ที่กระทำผิดหรือกังวลเกี่ยวกับการกระทําผิด

บริการนี้รวมถึง:

  • การบําบัดส่วนบุคคล
  • การบําบัดเป็นคู่
  • การบําบัดแบบกลุ่ม
  • การบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น

ผู้ที่ทํางานที่คลินิกมีประสบการณ์ยาวนานในการทํางานกับปัญหาทางเพศทุกรูปแบบ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดที่ IKST เป็นนักจิตวิทยาซึ่งหลายคนเป็นที่ปรึกษาและบางส่วนเป็นที่ปรึกษาด้านเพศวิทยาคลินิก สถาบันยังมีผู้เชี่ยวชาญสองคนในการให้คําปรึกษาทางเพศและจิตแพทย์ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านเพศวิทยาคลินิก

พนักงานมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ พนักงานจึงต้องป้องกันไม่ให้มีการแบ่งปันข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน (เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างเร่งด่วน)

ข้อมูลการติดต่อ

เว็บไซต์ของ IKST: https://www.sexologi.no/
อีเมล: IKST@sexologi.no