Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับญาติ (Veiledningssenter for pårørende) คืออะไร

veiledningssenter pårørende

การเป็นญาติกับคนที่กําลังเผชิญปัญหาจากการใช้สารเสพติดหรือความเจ็บป่วยทางจิตอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน ความสิ้นหวัง ความวิตกกังวล ความกลัว ความอับอายและความไม่มั่นคงอาจเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลในสถานการณ์นี้ ศูนย์ให้คําปรึกษาเปิดโอกาสในการพูดคุยสำหรับญาติทุกเพศทุกวัย

สมาคมสาธารณสุขสตรีนอร์เวย์ (N.K.S.) ศูนย์ให้คําปรึกษา เป็นบริการระดับมืออาชีพและเข้าถึงได้ง่ายสําหรับญาติของบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิต มีอาการติดยา/แอลกอฮอล์และผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ในเรือนจำ

ศูนย์ให้คําปรึกษาสามารถให้บริการ:

  • การสนทนาสําหรับลูกค้ารายบุคคล คู่รักหรือครอบครัว ทั้งทางโทรศัพท์หรือพบปะตัวต่อตัว
  • การตรวจสอบติดตามเด็กและวัยรุ่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
  • การสอน หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการจัดการสถานการณ์ชีวิตที่ท้าทาย การบรรยาย ฯลฯ
  • ทํางานร่วมกับบริการสนับสนุนต่างๆ

พนักงานที่ศูนย์ให้คําปรึกษามีคุณสมบัติในการให้คําปรึกษาผ่านการฝึกอบรมระดับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความลับ

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีการเปิดเผยตัวตนของญาติที่ติดต่อศูนย์ให้คําปรึกษาเพราะไม่มีการบันทึกการติดต่อใดๆ

ศูนย์ภูมิภาคให้บริการต่างๆ แก่ญาติของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวที่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

 

เว็บไซต์ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับญาติ