Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับญาติคืออะไร (Veiledningssenter for pårørende)

veiledningssenter pårørende

ศูนย์ให้คําปรึกษาให้บริการให้คําปรึกษาแก่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังติดอยู่กับการใช้สารเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต หรือผู้ที่อยู่ในเรือนจํา

การเป็นญาติกับคนที่กําลังเผชิญปัญหาจากการใช้สารเสพติดหรือความเจ็บป่วยทางจิตอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน ความสิ้นหวัง ความวิตกกังวล ความกลัว ความอับอาย และความไม่แน่นอนเป็นปฏิกิริยาทั่วไป

หากคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คุณสามารถติดต่อ สมาคมสาธารณสุขสตรีนอร์เวย์ (N.K.S.) ศูนย์ให้คําปรึกษา ศูนย์ให้คําปรึกษาให้บริการให้คําปรึกษาแก่ผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนรวมถึงคู่รักและครอบครัว ไม่จำเป็นต้องมีการส่งตัวและบริการนี้ไม่คิดค่าใช้จ่าย เวลารอรับบริการก็สั้น เมื่อคุณติดต่อที่พักพิงคุณสามารถไม่เปิดเผยตัวตนได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องเปิดเผยว่าคุณเป็นใคร

ศูนย์ให้คําปรึกษาสามารถทําอะไรให้ญาติได้บ้าง

ศูนย์เสนอ:

  • การสนทนาสําหรับลูกค้ารายบุคคล คู่รักหรือครอบครัว ทั้งทางโทรศัพท์หรือพบปะตัวต่อตัว
  • การตรวจสอบติดตามเด็กและวัยรุ่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
  • การสอน หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการจัดการสถานการณ์ชีวิตที่ท้าทาย การบรรยาย ฯลฯ
  • ทํางานร่วมกับบริการสนับสนุนต่าง ๆ

พนักงานที่ทํางานในศูนย์ให้คําปรึกษามีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพขั้นสูงและประสบการณ์ยาวนานในการให้คําแนะนํา

เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับ และไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายโดยรอช้าไม่ได้

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ให้คําปรึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ N.K.S. เอง

มีศูนย์ให้คําปรึกษาตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ

รายละเอียดการติดต่อ

คุณสามารถดูรายละเอียดของศูนย์ให้คําปรึกษาที่ใกล้ที่สุดได้ที่นี่

ข้อความนี้เขียนโดยกองบรรณาธิการของ dinutvei.no

แหล่งข้อมูล

สมาคมสาธารณสุขสตรีนอร์เวย์