Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

บริการคุ้มครองผู้สูงอายุ – สายด่วนให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศคืออะไร

Eldre par som står sammen på et kjøkken

หากคุณเคยถูกใช้ความรุนแรง ข่มขืน หรือทารุณกรรมทางเพศรูปแบบอื่น หรือหากคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกทารุณกรรม คุณสามารถโทรติดต่อฝ่ายบริการคุ้มครองผู้สูงอายุ คุณจะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์

ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 62 ปีขึ้นไปที่เคยถูกทารุณกรรม สามารถโทรติดต่อบริการคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อรับคำปรึกษา คำแนะนำ และการให้ความช่วยเหลือ ญาติ พนักงานสภาท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นอาจติดต่อหาคุณหากว่ามีความกังวลหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทารุณกรรมต่อผู้สูงอายุ บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณจะพบพนักงานมืออาชีพที่ทํางานที่บริการป้องกันสําหรับผู้สูงอายุที่มีเวลารับฟัง พนักงานต่างมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทําร้ายร่างกายและการทารุณกรรมต่อผู้สูงอายุ

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับและป้องกันไม่ให้แบ่งปันข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายในทันที

บริการคุ้มครองผู้สูงอายุอาจจัดให้มีล่ามไว้ในกรณีที่จำเป็น

บริการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการสุขภาพของนอร์เวย์

เว็บไซต์บริการคุ้มครองผู้สูงอายุประกอบด้วยข้อมูล แหล่งความรู้ต่างๆ และโปรแกรมการฝึกอบรมแบบออนไลน์

ข้อมูลติดต่อ

สายด่วนให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศ 800 30 196

เว็บไซต์ของบริการคุ้มครองผู้สูงอายุ