Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

บริการคุ้มครองผู้สูงอายุ – สายด่วนให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศคืออะไร

หากคุณเคยถูกใช้ความรุนแรง ข่มขืน หรือล่วงละเมิดทางเพศรูปแบบอื่น หรือหากคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกทำร้ายร่างกาย คุณสามารถโทรติดต่อฝ่ายบริการคุ้มครองผู้สูงอายุ คุณจะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์

ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 62 ที่เคยถูกทำร้ายร่างกาย สามารถโทรติดต่อบริการคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อรับคำปรึกษา คำแนะนำ และความช่วยเหลือ ญาติ พนักงานเทศบาล หรือบุคคลอื่นที่มีความกังวลหรือทราบว่าผู้สูงอายุกำลังถูกทำร้ายร่างกายสามารถติดต่อได้ บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการคุ้มครองผู้สูงอายุประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีเวลารับฟังและผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและการทำผิดต่อผู้สูงอายุ

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ

บริการคุ้มครองผู้สูงอายุอาจมีล่ามให้หากจำเป็น

บริการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการสุขภาพของนอร์เวย์

เว็บไซต์บริการคุ้มครองผู้สูงอายุประกอบด้วยสื่อข้อมูลและโปรแกรมการฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์


โทรถึงสายด่วนให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่หมายเลข 800 30 196

เว็บไซต์ของบริการคุ้มครองผู้สูงอายุ

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.