Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Barnevernet har mottatt bekymring knyttet til lærers behandling av egne barn. Jeg er bekymret for de andre barna på skolen.

Ønsker ikke oppgi Besvart 20.08.2019

Spørsmål

På https://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/Samarbeid_mellom_skole_og_barnevern_i_bekymringssituasjoner/

står det

"Alle som jobber på en skole har plikt til å melde fra til barnevernet når de har grunn til å tro at:

Et barn blir mishandlet i hjemmet.

Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel (barnevernloven §§ 4-10, 4-11, 4-12, 4-24 og 4-29).

Opplysningsplikten gjør at man ikke kan velge om det skal gis opplysninger eller ikke."

Hva hvis den ansatte selv har fått bekymringsmelding om ulovlig rusbruk (for eksempel hasj) i forhold til sine egne barn, og denne ansatte/forelderen nekter å avgi urinprøve/ gi bevis om at denne er rusfri? Og for øvrig nekte å samarbeide med barnevernet?

Så vidt jeg forstår er det ikke automatikk i at barnevernet sender anmeldelse til Politiet i slike tilfeller.

Dette medfører at på norske skoler og andre institusjoner fins lærere og ansatte som er underlagt en opplysningsplikt profesjonelt til en etat som den privat nekter å samarbeide med, mest sannsynlig vil ikke disse ansatte ta opplysningsplikten alvorlig nok og de kan uansett være en fare for barna de jobber med på bakgrunn av sin rusbruk eller annen klanderverdig opptreden.

Burde ikke dette endres på, slik at i alle fall alle i skolen eller som jobber med barn som får avdekket alvorlige forhold på hjemmebane av barnevernet, for barnas beste rapporteres inn sentralt til utdanningsinstitusjonen?

På en skole på Østlandet jobber nå en lektor som kontaktlærer på barnetrinnet, samtidig som vedkommende nekter å samarbeide med barnevernet om sine egne barn og avgi urinprøver på bakgrunn av egen ulovlig rusbruk og andre sterkt kritikkverdige forhold. Det er vel ganske åpenbart at denne lektoren vil prøve å unngå å komme i kontakt med barnevernet også profesjonelt. Hvordan kan dette gå an? Er lovgivningen i endring på dette feltet?

Svar

Hei, og takk for henvendelsen din.

Du skisserer en situasjon som kan være grunn til å være bekymret for.

Slik vi forstår situasjonen, er det lite barneverntjenesten kan gjøre. Barneverntjenesten er underlagt streng taushetsplikt og kan ikke - begrunnet i en generell bekymring for andre barn - informere skolen, politiet eller andre om lektorens utfordringer knyttet til rus eller egne barn. Barneverntjenesten kan kun gripe inn og informere for eksempel politiet om den har konkrete holdepunkter for at noe alvorlig straffbart høyst sannsynlig kommer til å skje. Det vil i så fall dreie seg om nødrettsbetraktininger og avvergingsplikt. Vi er ikke kjent med at loven er i endring på dette punktet.

Du kan lese mer om avvergingsplikten på plikt.no

Du (eller den som har bekymringen) kan imidlertid vurdere selv å ta kontakt med skoleledelsen (eventuelt skoleeier) og dele bekymringen du/dere har. Den aktuelle skolen må da ta stilling til informasjonen og hva de vil gjøre med den. 

mvh
dinutvei.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.