Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Negativ sosial kontroll - press, tvang og overvåking

Med negativ sosial kontroll menes ulike former for overvåking, press, trusler og tvang som skal sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens verdier og normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er gjentakende og systematisk.

Hva er sosial kontroll

I alle samfunn finnes det normer for akseptabel atferd. Overordnet handler sosial kontroll om hvordan fellesskapet regulerer den enkeltes atferd. Formålet med kontrollen er å opprettholde bestemte normer og verdier. Kontrollen som utøves kan være formell eller uformell:

  • Formell sosial kontroll er kontroll som for eksempel utøves av politi og rettsvesen. Slik form for kontroll er basert på lover og regler som samfunnet har laget.
  • Uformell sosial kontroll dreier seg om hva de andre forventer av den enkelte og hvordan de andre prøver å påvirke vedkommende til å oppføre seg på bestemte måter. Kontrollen utøves gjerne av familie, venner eller andre i ens omgivelser og miljø. Kontrollen kan være subtil eller direkte.

Et eksempel på uformell sosial kontroll er en person som sniker i busskøen og får korrigerende blikk eller kommentarer fra de andre på bussholdeplassen.

I enkelte tilfeller kan et løst rykte eller negativ sladder være nok til at et familiemedlem utsettes for negativ sosial kontroll

Uformell sosial kontroll forekommer i alle miljø og grupperinger, og er uavhengig av religion og etnisitet. Dette er en form for kontroll som den enkelte utsettes for daglig. 

Hva er negativ sosial kontroll?

Kjennetegnet på negativ sosial kontroll, er at den fratar eller begrenser den enkeltes grunnleggende rett til å bestemme over eget liv og framtid i samsvar med alder og modenhet. Kontrollen kan begrense den enkeltes:

Negativ sosial kontroll kan for eksempel bli utøvet dersom en familie er redd for å tape anseelse eller ære forårsaket av at en sønn eller ei datter ikke oppfører seg etter gjeldende verdier og normer. Formålet er å korrigere og sanksjonere atferd slik at den det gjelder innordner seg omgivelsenes atferdskodeks. I enkelte tilfeller kan et løst rykte eller negativ sladder være nok til at et familiemedlem utsettes for negativ sosial kontroll.

Indikatorer på negativ sosial kontroll

Det er ulike grader av negativ sosial kontroll. I noen tilfeller kan kontrollen være så sterk at den bryter med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov. Selv om negativ sosial kontroll bryter med individets rettigheter, er det ikke nødvendigvis straffbart. Først når kontrollen tar form av vold, frihetsberøvelse eller trusler om dette, vil den kunne omfattes av straffeloven.

Først når kontrollen tar form av vold, frihetsberøvelse eller trusler om dette, vil den kunne omfattes av straffeloven

Ensomhet, motløshet, depresjon og traumer kan være psykiske konsekvenser av negativ sosial kontroll.

Indikatorer på at noen er utsatt for negativ sosial kontroll, kan være at de opplever:


Artikkelen er skrevet i samarbeid med Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Negativ sosial kontroll - press, tvang og overvåking https://dinutvei.no/om-vold/920-negativ-sosial-kontroll-press-tvang-overvaking

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det