Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Om dinutvei.no

Du har nå kommet til nettportalen dinutvei.no, en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym.

Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep kan ramme hvem som helst, uavhengig av hvem du er og hvor du bor. På dinutvei.no finner du oversikt over hjelpetilbud, både spesifisert der du er og i resten av landet. Det er lagt til rette for at besøk i portalen ikke kan spores.

Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i portalen.

Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. dinutvei.no skal bidra til at det blir enklere å:

  • få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og nasjonalt
  • få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres situasjon
  • bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet, uansett grunn

Vår ambisjon er at du uavhengig av kjønn, alder, etnisk tilhørighet, funksjonsnivå og politisk og trosmessig ståsted skal finne nyttig informasjon og få kunnskap gjennom portalen. I utgangspunktet inkluderer tjenesten ikke barn og unge under 16 år. Vi antar likevel at en del ungdom med enkelhet kan forstå og nyttiggjøre seg informasjonen på portalen. Vi oppfordrer også til å benytte Alarmtelefonen for barn og unge, www.116111.no, som er en hjelpe- og informasjonstjeneste tilpasset barn fra 7 til 12 år og ungdom fra 13 til 18 år.

Nettportalen er ikke tenkt som en konkurrent til eksisterende informasjonstjenester på nettet. dinutvei.no skal være en ”peker” til ulike hjelpetilbud over hele landet. Gjennom å sortere og beskrive tilbud (både offentlige, frivillige og private) og gjennom effektiv informasjon og opplysning, skal portalen bidra til færre tilfeller av vold og at de som utsettes for eller utøver vold får relevant hjelp så raskt som mulig. Portalen skal også inneholde fagstoff, blant annet i form av råd og veiledninger, temasider, artikler og henvisning til forskning.

Nettportalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. En redaksjonell stab ved NKVTS samarbeider med spesialister på fagfeltet om innhold og svarer på spørsmål. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).

Vi ønsker innspill. Har du synspunkter, spørsmål eller ønsker å gi ris eller ros, oppfordres du til å skrive til oss på kontakt@dinutvei.no

Hilsen redaksjonen

Om dinutvei.no https://dinutvei.no/om-portalen

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det